O nas

                                                                           Znalezione obrazy dla zapytania moje przedszkole       

  Przedszkole leży we wschodniej części miasta Skoczowa z dala od centrum, niedaleko osiedla,  na którym mieszka większość uczęszczających do przedszkola dzieci.  Budynek  jest  piętrowy,  wybudowany  w  latach 70- tych, wyposażony  we wszystkie  należne  pomieszczenia i  urządzenia, odnowiony  w 2003 roku.  Przedszkole jest placówką wielooddziałową, czynną  w godzinach od 6.00-17.00.
     Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku, kładziemy szczególny nacisk na: bezpieczeństwo dziecka, respektowanie jego własnego tempa rozwoju, rozwijanie zdolności i kompensowania zauważonych braków oraz  podejmowania działań wychowawczych pozwalających wypracować właściwe relacje rówieśnicze.

     Nasze przedszkole jest miejscem, w którym dzieci odkrywają i rozwijają swoje zdolności, kształtują motywacje, poznają otoczenie społeczne, uczą się żyć, podejmują pierwsze samodzielne decyzje


                          W naszym przedszkolu tworzymy atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.  Zapewniamy szeroką gamę różnorodnych oddziaływań, dzięki którym nasi wychowankowie nabywają wiedzę i umiejętności przydatne podczas nauki w szkole. Realizując podstawę programową stosujemy w pracy aktywizujące metody pracy, dostosowane do potrzeb i indywidualnych możliwości każdego dziecka.

     Naszym celem jest rozwój kreatywności u dzieci czyli umiejętności  rozwiązywania zadań w sposób oryginalny. Dziecko kreatywne będzie potrafiło myśleć w sposób twórczy, elastyczny, będzie gotowe do tworzenia nowych, oryginalnych pomysłów,  a przez to będzie potrafiło dostosować się do każdej sytuacji.  Kreatywny maluch będzie, otwarty, wrażliwy oraz pewniejszy siebie.

Nasi wychowankowie potrafią współdziałać w zespole, są aktywni w podejmowaniu działań, akceptują zdrowy styl życia, cechuje ich gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.

 

Do realizacji tego celu wykorzystujemy w codziennej pracy skuteczne metody przekazywania wiedzy, jak:

     - pedagogikę zabawy KLANZA
     - metodę projektów

     - Metodę Dobrego Startu - M. Bogdanowicz

     - Metodę Batii Strauss                                                                                                

     - Metodę D. Dziamskiej "Edukacja przez ruch"

     - Metodę opowieści ruchowej J. C. Thulina
     - techniki parateatralne ( drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy,  pacynkowy)
     - Pracę szkolną  K. Orffa, której głównym celem jest rozwijanie inwencji twórczej dzieci
     - metodę swobodnej ekspresji połączonej z wykonywaniem przez dzieci prac plastycznych na dowolny temat
     - metodę zadań inspirujących, która pozwala na dowolną interpretacje tematu podanego przez nauczycielkę. 
     - gimnastykę ekspresyjną R. Labana
     - metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne
     - gimnastykę rytmiczną A. i M. Kniessów 

Nie zapominamy o rodzimej tradycji i kulturze zapoznając dzieci  z twórczością regionalną.

     Nasi wychowankowie uczestniczą w przedstawieniach teatralnych, słuchają koncertów muzyków, sami biorą udział w przedstawieniach prezentując programy artystyczne w środowisku.  Prace plastyczne naszych wychowanków często biorą udział w różnorodnych konkursach miedzyprzedszkolnych czy nawet międzynarodowych, można je również podziwiać na tradycyjnych wystawach towarzyszących różnym wydarzeniom przedszkolnym. Zdobyliśmy także ogólnopolski certyfikat aktywności ruchowej „Przedszkole w ruchu”. Spotkania z ciekawymi ludźmi oraz coroczne wycieczki edukacyjne pozwalają dzieciom na bezpośredni kontakt z rzeczywistością i stwarzają okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności.

      Dużym walorem pracy przedszkola jest ścisła współpraca z rodzicami, którzy biorą aktywny udział w życiu przedszkola uczestnicząc w różnych uroczystościach, zajęciach otwartych, służą pomocą i pomysłami. Wspólnie bierzemy udział w akcjach prozdrowotnych i proekologicznych oraz charytatywnych. Od wielu lat współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.
 
      Kształtować kreatywność u dzieci może tylko kreatywny nauczyciel, dlatego stymulujemy i motywujemy dzieci do myślenia i poszukiwania, podążamy w  myśleniu za swymi podopiecznymi, ale przede wszystkim staramy się mieć innowacyjne, nowe, niepowtarzalne pomysły, którymi zaszczepiamy  wychowanków.
Deklaracja Dostępności

Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pp3.mzo.skoczow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: Luty 2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: Marzec2020


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Główną przeszkodą jest brak możliwości technicznych dostosowania obecnej strony internetowej do przepisów ustawy. Miejski Zarząd Oświaty jest w trakcie wdrożenia nowej strony internetowej spełniające wymagania ustawy.


Elementy ułatwiające dostępność:

 Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych;
 Powiększenie tekstu o 200% nie powoduje utraty struktury strony;
 Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 Strona internetowa jest do odczytu z poziomu klawiatury.


Elementy niezapewniające dostępności:
 Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”; 
 Brak właściwych tytułów podstron;
 Grafiki w aktualnościach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych;
 Kontrast tekstu w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1;
 Brak wyszukiwarki i mapy strony;
 Podkreślone teksty mogą nie być linkiem;
 Treść podstron jest rozróżniona punktorami i numeracją natomiast nie ma podziału treści zgodnie z hierarchią znaczników h1 – h6;
 Treść podstron może być wyśrodkowana lub wyjustowana;
 Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej;
 Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.


Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Stekla , pp3@@mzo.skoczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 575 151 423. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.


Żądanie powinno zawierać:

 dane osoby zgłaszającej żądanie,
 wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
 sposób kontaktu.


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna1)   Opis dostępności wejścia do budynku Przedszkola Publicznego nr 3

Budynek posiada jedno wejście główne, (zlokalizowane od strony północnej) które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek nie jest wyposażony w windę oraz w toalety dla osób niepełnosprawnych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani w platformę. W budynku nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Przedszkolu Publicznym nr 3 w Skoczowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Uwagi końcowe:

Pracownicy są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełno sprawnościami pod nr tel. 575151423, lub na adres poczty elektronicznej pp3@mzo.skoczow.pl

Zostanie zapewniony tłumacz języka migowy. Podejmowane będą starania w celu wykonania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych i montażu dzwonka przed biegiem schodowym wejścia głównego celem przywołania pracownika przedszkola oraz oznaczeń kontrastowych na schodach zewnętrznych i wewnętrznych.

Przedszkole podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.