Deklaracja dostępności

PP3

Deklaracja Dostępności

Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pp3.mzo.skoczow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: Luty 2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: Marzec2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Główną przeszkodą jest brak możliwości technicznych dostosowania obecnej strony internetowej do przepisów ustawy. Miejski Zarząd Oświaty jest w trakcie wdrożenia nowej strony internetowej spełniające wymagania ustawy.

Elementy ułatwiające dostępność:

• Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych;
• Powiększenie tekstu o 200% nie powoduje utraty struktury strony;
• Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
• Strona internetowa jest do odczytu z poziomu klawiatury.

Elementy niezapewniające dostępności:
• Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”; 
• Brak właściwych tytułów podstron;
• Grafiki w aktualnościach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych;
• Kontrast tekstu w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1;
• Brak wyszukiwarki i mapy strony;
• Podkreślone teksty mogą nie być linkiem;
• Treść podstron jest rozróżniona punktorami i numeracją natomiast nie ma podziału treści zgodnie z hierarchią znaczników h1 – h6;
• Treść podstron może być wyśrodkowana lub wyjustowana;
• Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej;
• Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Ślizankiewicz  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 575 151 623 338532460 lub można zgłosić przez formularz na stronie: https://www.skoczow.pl/kontakt/index/id/2.html. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
• sposób kontaktu.


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektonicznaul. Południowa 6, Skoczów – budynek główny


1) Opis dostępności wejścia do budynku głównego Przedszkola Publicznego   nr 3

Budynek posiada jedno wejście główne, (zlokalizowane od strony północnej) które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych, na wysokości do 120 cm. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody. Przed schodami znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych na wysokości do 120 cm. Istnieje możliwość obsługi bez barier architektonicznych na biurze podawczym urzędu miejskiego (Rynek 3).

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek nie jest wyposażony w windę oraz w toalety dla osób niepełnosprawnych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani w platformę. Wewnątrz budynku na schodach są oznaczenia kontrastowe. Informacji głosowych udzielają pracownicy przedszkola. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, po wcześniejszym umówieniu się. Zapewniono oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Wydzielone i oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do nowego budynku Przedszkola.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Została zapewniona możliwość skorzystania z wideotłumacza w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie, pod adresem Rynek 1. Usługa nie wymaga wcześniejszego umawiania się.


Dostępność architektonicznaul. Południowa 6, Skoczów – nowy budynek

1) Opis dostępności wejścia do nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 3

Budynek posiada trzy wejścia: od strony zachodniej, wschodniej oraz północnej (wejście główne). Wszystkie wejścia są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Dzwonek dla osób niepełnosprawnych na wysokości do 120 cm. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek nie jest wyposażony w windę (brak konieczności - budynek parterowy). Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze, przy Sali Terapii Ruchowej SI. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek jest wyposażony w pochylnie. Wewnątrz budynku na schodach są oznaczenia kontrastowe. Brak oznaczeń kontrastowych na zewnątrz budynku, na schodach. Informacji głosowych udzielają pracownicy przedszkola. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, po wcześniejszym umówieniu się. Zapewniono oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku oznaczenia w alfabecie Breille’a ma każde pomieszczenie dydaktyczne.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Wydzielone i oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu, po lewej stronie.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Została zapewniona możliwość skorzystania z wideotłumacza w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie, pod adresem Rynek 1. Usługa nie wymaga wcześniejszego umawiania się.


Uwagi końcowe

Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie planuje instalację tyflomap w nowym budynku.1. Oświadczenie o dostępności cyfrowej

Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pp3.mzo.skoczow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Główną przeszkodą jest brak możliwości technicznych dostosowania obecnej strony internetowej do przepisów ustawy. Miejski Zarząd Oświaty jest w trakcie wdrożenia nowej strony internetowej spełniające wymagania ustawy.

Elementy ułatwiające dostępność:

 • Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych;
 • Powiększenie tekstu o 200% nie powoduje utraty struktury strony;
 • Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 • Strona internetowa jest do odczytu z poziomu klawiatury.

Elementy niezapewniające dostępności:

 • Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”;
 • Brak właściwych tytułów podstron;
 • Grafiki w aktualnościach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych;
 • Kontrast tekstu w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1;
 • Brak wyszukiwarki i mapy strony;
 • Podkreślone teksty mogą nie być linkiem;
 • Treść podstron jest rozróżniona punktorami i numeracją natomiast nie ma podziału treści zgodnie z hierarchią znaczników h1 – h6;
 • Treść podstron może być wyśrodkowana lub wyjustowana;
 • Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej;
 • Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Aktualizacja deklaracji: 2022-03-18
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 • Osobą kontaktową jest Dyrektor przedszkola Joanna Stekla
 • Można zgłosić przez formularz na stronie: formularz na stronie internetowej skoczow.pl .
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 575 151 62 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna – ul. Południowa 6, Skoczów

1)  Opis dostępności wejścia do budynku Przedszkola Publicznego nr 3

Budynek posiada jedno wejście główne, (zlokalizowane od strony północnej) które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody. Przed schodami znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość obsługi bez barier architektonicznych na biurze podawczym urzędu miejskiego (Rynek 3).

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Budynek nie jest wyposażony w windę oraz w toalety dla osób niepełnosprawnych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani w platformę. Wewnątrz budynku na schodach są oznaczenia kontrastowe. Informacji głosowych udzielają pracownicy przedszkola. Możliwość skorzystania z mobilnej pętli indukcyjnej. Zapewniono oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Przedszkolu Publicznym nr 3 w Skoczowie jest możliwość skorzystania z wideo tłumacza online.