V - Grzybki

Znalezione obrazy dla zapytania grzybki obrazek

      Mój adres e-mail

 elakrzywon@onet.pl 


 Drodzy Rodzice!  

Z całego serca życzę,  aby każdy dzień  Nowego 2021 Roku przynosił  zdrowie, radość i pogodę ducha.

                                                                                                                                          P.Ela

Zadania wychowawczo- dydaktyczne 

Styczeń 


Nowy Rok – mija czas

  Wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy)

  Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

  Wdrażanie do czytania globalnego (nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy)

  Poznanie drukowanej i pisanej litery „B”, „b”

  Kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

  Doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania

  Poznanie zapisu cyfrowego liczby 9

  Wdrażanie do zdobywania wiadomości o otaczającej rzeczywistości przyrodniczej (obserwacja pogody)

  Usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych (elementy pogody, zjawiska charakterystyczne dla pór roku)


  Zimowa olimpiada przedszkolaków

  Poznanie drukowanej i pisanej litery „C”, „c”

  Rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

  Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

  Rozwijanie umiejętności czytania globalnego

  Budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (nazwy zimowych dyscyplin sportowych, nazwy odzieży sportowej)

  Poznanie zapisu cyfrowego liczby 0

  Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 9 (w przód i wspak)

  Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9

  Doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo)

  Dodawanie i odejmowanie na konkretach

  Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy

  Utrwalenie znajomości piramidy zdrowego żywienia

  Rozróżnianie zdrowej i niezdrowej żywności

  Wyrabianie nawyków prozdrowotnych


  Z pamiętnika Babci i Dziadka

  Kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków

  Uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta

  Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości.

  Poznanie drukowanej i pisanej litery „N”, „n”

  Rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

  Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

  Rozwijanie umiejętności czytania globalnego (babcia, dziadek, życzenia itp.)

  Kształtowanie umiejętności przyporządkowania każdej głosce odpowiadającej jej litery, w miarę poznawania kolejnych liter

  Wdrażanie do sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych

  Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9

  Doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)

  Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach


  Eksperymenty z wodą i śniegiem

  Poznanie drukowanej i pisanej litery „P”, „p”

  Rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych i liter

  Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

  Rozwijanie zainteresowań badawczych

  Uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, by eksperyment się udał

  Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych

  Zapoznanie z pojęciami: pieniądz, moneta, banknot, waluta

  Poznanie polskich monet i banknotów

  Usprawnianie umiejętności liczenia przedmiotów w sytuacjach praktycznych, w zabawie

  Utrwalenie cyfr 0–9 i znaków matematycznych „<”, „>”, „=”

  Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach dydaktycznych z elementami kupowania i sprzedawania

  Rozumienie znaczenia umiejętności posługiwania się pieniędzmi

  Rozwijanie zainteresowań technicznych i fizycznych – poznawanie właściwości niektórych ciał i substancji

  Uwrażliwianie na różne elementy muzyki: dynamikę, tempo, rytm

  Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów opartych na poznanych literach

  Wnioskowanie na podstawie zagadek słownych

  Usprawnianie umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów – odzwierciedlanie ich liczby – znaki graficzne lub układanie elementów

Rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów literowo-obrazkowych i sylabowo-obrazkowych, tworzenie sylab, wyrazów z ruchomego alfabetu
Drodzy Rodzice!


Rozpoczęliśmy jeden z najradośniejszych i najbardziej oczekiwanych miesięcy w roku przedszkolnym. Za nami spotkanie ze Świętym Mikołajem,

przed nami Święta Bożego Narodzenia.

Przygotowujemy krótkie przedstawienie związane z nadchodzącymi Świętami.

Mam nadzieje, że uda nam się doprowadzić to przedsięwzięcie do końca i będę mogła przekazać Państwu nagranie ze świątecznym programem. 

W tym roku nie możemy zaprosić Was, abyście  mogli podziwiać nasze wystepy na żywo.

Tradycyjna Wigilijka dla dzieci odbędzie się 17 grudnia. W tym roku nie przynosimy opłatka, słodyczy ani owoców. 

Wspólnie upieczemy ciasteczka, które będziemy ze smakiem  degustować.

Bardzo proszę o odbieranie wiadomości na stronie vulcan. Jeżeli jeszcze jest ktoś ma problem z logowaniem, to bardzo proszę o kontakt. Od stycznia za pomocą poczty będą przesyłane wszystkie informacje łącznie z zadaniami wychowawczo-dydaktycznymi oraz zdjęciami. Pozdrawiam serdecznie !

Pani Ela
Zadania wychowawczo-dydaktyczne

Grudzień


1.Moja rodzina


  wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały

  wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu

  doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych

  nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.)

  wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka)

  kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim

  budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną

  budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze

  rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań

  zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „D”, „d”

  wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

  wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)

  budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół)

  zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji

  kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

  doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania

  poznanie obrazu graficznego liczby 8

  doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak)

  doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8

  doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)

  dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

  doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek przy różnych okazjach

  rozwijanie umiejętności budowania, montowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów wymagających trwałego łączenia


2.Jak być dobrym dla innych?  kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

  rozwijanie sprawności ruchowej (motoryka duża, motoryka mała)

  rozwijanie sprawności manualnej (grafomotoryka)

  kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki

  uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami

  doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w nowych sytuacjach

  rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

  kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób

  uwrażliwienie na potrzeby innych (aby dobro otrzymać, trzeba dobro dać)

  kształtowanie uczuć i emocji dziecka związanych ze współczuciem i empatią oraz umiejętnością odczytywania uczuć i potrzeb innych osób – zarówno najbliższych, jak i osób spotykanych okazjonalnie

  tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach

  wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności

  kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem

  utrwalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów i stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo

  kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami

  <”, „>”, „=”

  kształtowanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy na tematy bliskie dzieciom

  poznanie drukowanej i pisanej litery „y”

  wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

  wdrażanie do czytania globalnego


  3. Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

  rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych

  kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania prób pisania i kreślenia znaków literopodobnych

  rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy, nawiązywanie dobrych i szczęśliwych relacji z innymi ludźmi

  wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób

wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej

  kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami, adekwatnymi do możliwości dziecka

  rozwijanie współczucia i empatii – uwrażliwienie na potrzeby ludzi i zwierząt

  poznanie wartości moralnych: dobroci, miłości, skromności, pomagania innym oraz uczuć: wstydu, zażenowania

  kształtowanie umiejętności zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy i urazy

  kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)

  rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie

  doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz na kartce

  utrwalenie znaków mniejszości i większości

  utrwalenie poznanych liter

  wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

  wdrażanie do czytania globalnego

  kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

  doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania

  doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo)

  dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (ptasia stołówka, stołówka zwierząt leśnych, sposoby dokarmiania zwierząt, nazwy ptaków, które dokarmiamy zimą)

  doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek oraz recytowania poznanych wierszy

Witam bardzo serdecznie!

Minęły dwa miesiące wspólnych zajęć i zabaw w przedszkolu. W tym czasie mogliśmy nacieszyć się wspólną zabawą i miło spędzić  czas.  Nauczyliśmy się nowych piosenek, kroku jesiennego walczyka, słuchaliśmy utworów muzyki poważnej. 

Pracujemy w książeczkach wydawnictwa Nowa Era „ Dzieciaki w Akcji”. Rozpoczęliśmy też przygotowania do nauki czytania: wysłuchujemy głoski na początku, na końcu i w środku prostych wyrazów. Poznaliśmy litery: O o; Aa; Ii; E e; M m; T t; cyfry:1-5, ćwiczymy pisanie szlaczków zwracając przy tym uwagę  na  utrzymanie się w liniale.

Drodzy Rodzice!

Bardzo proszę o kontynuację w domu  ćwiczeń słuchu fonematycznego ( analiza i synteza sylabowa i głoskowa wyrazów).posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi, ćwiczenia manualne( lepienie, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, malowanie).

Obecna sytuacja nie pozwala nam na wyjście poza teren przedszkola. W miarę możliwości dużo czasu spędzamy w naszym ukochanym ogrodzie. W poznawaniu różnych treści korzystamy z prezentacji multimedialnych i treści zawartych w książeczkach.

Od poniedziałku 2.11.2020 dzieci będą myły zęby. Proszę o przyniesienie szczoteczek, kubków, pasty ( podpisane), informacja  dotyczy dzieci, które jeszcze nie przyniosły przyborów do mycia zębów.

Codziennie  zwracajcie Państwo dzieciom uwagę na szczególne zasady zachowania i higieny w czasie pandemii.

Proszę także o odbieranie wiadomości na stronie:

uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/gminaskoczow/

Za pomocą tej strony prowadzona będzie korespondencja i przekazywane będą wszystkie ważne informacje. W najbliższym czasie prześlę  Państwu wyniki diagnozy wstępnej dzieci pod kątem gotowości szkolnej prowadzonej w miesiącach wrześniu i październiku.

Poniżej  zapraszam do naszej grupowej galerii zdjęć oraz zapoznanie się

z zadaniami wychowawczo- dydaktycznymi, które będą realizowane w listopadzie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i życzę zdrowia.

Pani Ela


Zadania wychowawczo- dydaktyczne

Listopad

1.Jestem Polką, jestem Polakiem

·       rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski

·       wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy

·       wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”

·       zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L”, „l”

·       wdrażanie do czytania

·       kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar

·       wdrażanie do uważnego słuchania

·       doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu

·       rozwijanie umiejętności liczenia

2.Dawno, dawno temu w Polsce

·        zaznajamianie z miejscami (Kraków, Warszawa, Toruń), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju

·        rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania

·        rozwijanie logicznego myślenia przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

·        zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „U”, „u”

·        wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

·        poznanie obrazu graficznego liczby 6

·        doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 (w przód i wspak)

·        doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6

·        przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów

·        dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

·        rozbudzanie zainteresowania pisaniem poznanych liter i cyfr

·        doskonalenie słuchu fonematycznego

3.Niesamowita podróż w czasie

·        kształtowanie poczucia czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat

·        wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań

·        zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „K”, „k”

·        wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

·        wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)

·        kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

·        rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, porządkowanie zdarzeń w legendzie według kolejności (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem)

·        doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania

·        poznanie obrazu graficznego liczby 7

·        doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7 (w przód i wspak)

·        doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 7

·        doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (np.: o dwa więcej, o trzy mniej)

·        dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

·        doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechyZ przyjaciółmi jest wesoło:

Kochane Dzieci, drodzy Rodzice!!!

Witam Was bardzo serdecznie !!! 

 Mam nadzieje, że wypoczęci i pełni energii rozpoczniemy nowy rok spotkań w przedszkolu. 

Po nieoczekiwanym, długim okresie pobytu w domach rodzinnych, znów mamy możliwość

 codziennej nauki i zabawy w naszej przedszkolnej rodzince. 

Czeka nas dużo pracy! Jesteśmy już Starszakami, które muszą dobrze przygotować się do rozpoczęcia w przyszłym roku nauki w szkole. 


Spotykamy się w przedszkolu 1 września rankiem, będę czekała na Was w naszej nowej sali.


Drodzy Rodzice!

Ze względu na szczególne warunki, w jakich rozpoczynamy nowy rok szkolny, nie odbędzie się  grupowe spotkanie organizacyjne. 

W tym roku nasze Grzybki muszą podołać wszystkim zadaniom, aby osiągnąć dojrzałość szkolną. W związku z tym, że nadchodzący czas jest pełen niewiadomych, liczę na ścisłą współpracę, aby poziom umiejętności, jaki osiągną nasze pociechy był jak najwyższy, 

czego z całego serca życzę. 

Zachęcam do skorzystania  z prezentacji multimedialnej, na podanej poniżej stronie. Zawarte na wskazanej stronie informacje przybliżą Państwu zagadnienia  związane z treściami, które będą dotyczyły naszych działań edukacyjnych i wychowawczych w tym roku szkolnym. 

http://poradniakk.pl/wp-content/uploads/2016/02/prezentacja-nowa-2.pdf


W tym roku w naszej  grupie nie przewidujemy zmian i spotkamy się w znajomym z poprzedniego roku  gronie koleżanek i kolegów, 

nauczycielem uzupełniającym będzie P. mgr Dorota Rakus, a pomagała nam będzie niezmiennie  Pani Magda. 

 

W najbliższy wtorek 1 września proszę, aby dzieci przyniosły:

pantofle w worku podpisane, matę do odpoczynku, chusteczki higieniczne, kubek, szczoteczkę i pastę  do zębów , teczkę zapinaną na gumkę, zeszyt 16 kartkowy do szlaczków, strój gimnastyczny w przewiewnym worku.

Nie przynosimy własnych  zabawek z domu!!!

Wszystkie ustalone wcześniej zasady obowiązują nadal. 

Dziękuję serdecznie za punktualność w poprzednich latach i nadal proszę, aby dzieci schodziły się do godz. 8.00.

W tym roku szkolnym korzystać będziemy z podręczników  wydawnictwa Nowa Era. Koszt książeczek wynosi 115 zł. 

Termin wpłaty pieniążków podam Państwu w najbliższym czasie.  

Zebrane w zeszłym roku szkolnym  pieniążki na warsztaty etnologiczne( 12 zł. od dziecka), które nie odbyły się z powodu pandemii, 

zostaną rozliczone w czasie wpłat za podręczniki. 

Nie jest wymagana wyprawka plastyczna. 

Wszystko będzie przekazywane Państwu na bieżąco. 

W razie jakichkolwiek niejasności lub pytań proszę o indywidualne kontakty. 

Bardzo proszę o systematyczne śledzenie strony internetowej przedszkola, 

na której Pani Dyrektor zamieszcza ogólne zasady obowiązujące w najbliższym czasie.

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie!!! Do miłego zobaczenia w Przedszkolu!!!

Pani Ela  


 

 

 
25.06.2020Drodzy Rodzice !

Koniec roku szkolnego jest przez wszystkich zawsze witany z radością i uśmiechem.

W tym roku nasze przedwakacyjne rozstanie wygląda zupełnie   inaczej, ale miejmy nadzieje, że wszystko wkrótce wróci do normy. 

Na ostatniej stronie książeczek Olek i Ada znajduje się Dyplom ukończenia grupy średniaków, który  proszę wypisać. 

Dyplom należy się nie tylko dzieciom ale również Wam Drodzy Rodzice za całą pracę, którą wykonaliście w ostatnim czasie. 

Przed nami wakacyjna przerwa. We wrześniu spotkamy się już w grupie Starszaków. Podręczniki na nowy rok szkolny zostały zamówione, czas pokaże, jak będzie wyglądał nasz powrót do normalnej pracy. 

Będę z Państwem w kontakcie, proszę też pod koniec sierpnia śledzić stronę internetową przedszkola.

Mam jeszcze jedną prośbę poniżej w dość dużym skrócie określę, jaki poziom  umiejętności powinny prezentować nasze pociechy. 

Przyjrzyjcie się swoim dzieciom i  spróbujcie ocenić na jakim poziomie jest Wasze Dziecko.

Nasze dzieci powinny:

budować poprawne zdania;

dobrze radzić sobie z wycinaniem, klejeniem, malowaniem, lepieniem z plasteliny;

rysować ze szczegółami, rysunki powinny być bliższe rzeczywistości;

rozpoznawać podstawowe figury geometryczne;

słuchając czytanego tekstu, rozumieć jego treść, umieć wyodrębnić zdania i słowa;

potrafić wyodrębnić w zdaniu trzy, cztery słowa;

potrafić podzielić słowa na sylaby;

umieć złożyć dwie, trzy sylaby w słowo;

wskazać w wyrazach pierwszą głoskę;

recytować z pamięci;

wskazać, w którym zbiorze jest więcej elementów, rozumie pojęcie „tyle samo"

 skończyć rozpoczęte zadanie

nie płakać podczas rozstania z rodzicami

opanowywać agresję i gniew przynajmniej częściowo.

Czynności, które nasze dzieci powinny umieć wykonać:

 huśtać się na huśtawce

 zwinnie biegać

 skakać  na dwóch nogach przed siebie

skakać na jednej nodze w miejscu

skakać  przez około 15 sekund z zamkniętymi oczami, nieruchomo na obu nogach, raczej nie chwiejąc się

 utrzymywać równowagę przy pomocy rąk

 przechodzić, nie wypadając z trasy, po wąskiej dróżce o szerokości około 25 cm

 robić  trzy przysiady samodzielnie

 kopać piłkę, chwytać piłkę i rzucać nią

dość szybko, bez trzymania się poręczy, wchodzić i schodzić ze schodów naprzemiennie

  Dzieci powinny być : 

samodzielne i w podstawowych czynnościach nie wymagać pomocy dorosłych.

ubrać się, zasznurować buty, zapiąć guziki;

jeść łyżką i widelcem, pić bez rozlewania;

umyć ręce, twarz i zęby, wytrzeć się;

samodzielnie korzystać z toalety.

Drodzy Rodzice! 

Jeśli zauważacie u swojego dziecka słaby poziom w jakiejś dziedzinie, 

spróbujcie zachęcić go do wyrównywania braków, a sukces będzie pewny.


Pozdrawiam Wszystkich bardzo serdecznie życzę jeszcze raz wspaniałych wakacji oraz dziękuję za cały rok współpracy.

Pani Ela  
24.06.2020

Witam serdecznie drogie Dzieci, drodzy Rodzice!

Zbliża się czas wakacyjnego wypoczynku. 

„ Niech żyją wakacje” to wesoła piosenka, która wspaniale oddaje wakacyjny klimat, za którym tęsknimy przez cały rok. 

Zapraszam na stronę, na której znajdziecie słowa i melodię wakacyjnej piosenki, można śpiewać a nawet tańczyć.

https://miastodzieci.pl/piosenki/niech-zyja-wakacje/

Przez cały rok wytężonej pracy marzymy o letnich podróżach i zabawach. 

Aby mile wspominać czas letniego wypoczynku, musimy pamiętać nie tylko o dobrej ale przede wszystkim bezpiecznej zabawie.

Dobre rady na spędzenie bezpiecznych wakacji zawiera plakat. Poproście Rodziców o przeczytanie zawartych na plakacie haseł i dobrze je zapamiętajcie.
  O bezpiecznym spędzaniu wakacji pamiętają także nasi przyjaciele Olek i Ada. W książeczkach na stronie  76 znajdują się rady i polecenia do wykonania . Starajcie się je zrobić najładniej jak potraficie, bo to już ostatnie zadanie w naszych książeczkach.

 

Powodzenia!  Pozdrawiam Was serdecznie! 

Pani Ela   


 Witam Was kochane Dzieci, drodzy Rodzice!

Dzisiaj Dzień Ojca –wszystkim Tatusiom składamy serdeczne życzenia.

Laurka dla Tatusia” – D. Gellner

 „Dla kogo ta laurka w słońcu w zieleni, w chmurkach?

Dla kogo każda córka, dla kogo każdy synek 
maluje dzisiaj kwiaty, przynosi upominek?
Dla kogo jest ten wierszyk?
I życzeń sto od dzieci?
Już wiecie? Oczywiście – 
dla wszystkich tatusiów na świecie”.


Co można robić z tatą latem? Bawić się, dokazywać, podjadać przysmaki.

Tato, czy już lato?
Powiedz, proszę! Powiedz tato
po czym można poznać lato?
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?
Po prostu:
Po słodkich malinach;
Po bitej śmietanie z truskawkami;
Po kompocie z wiśniami;
Po życie, które na polach dojrzewa;
Po letnich ulewach;
Po słowiku, co wieczorami śpiewa;
Po boćkach uczących się latać;
Po ogródach tonących w kwiatach;
Po świerszczach koncertujących na łące;
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce;
Po zapachu skoszonej trawy i róż;
I... już!


Zapraszam na stronę na której znajdziecie piosenkę specjalnie dla Waszych Tatusiów- „ Tato już lato”

https://miastodzieci.pl/piosenki/tato-juz-lato/

Sport  to z pewnością  jeden z ulubionych tematów, na który zawsze możecie porozmawiać z Tatą. Możemy uprawiać różne dyscypliny sportowe zarówno w lecie jak i zimą. Każdy znalazłby pewnie coś dla siebie. W książeczkach „ Olek i Ada” cz.5 str. 77, 78 znajdziecie coś na ten temat, zaś w kolorowej książeczce” Olek i Ada na szlaku przygód” na stronie 94 i 95 zobaczycie zawody sportowe, w których wzięli udział nasi przyjaciele.  My również bardzo lubimy różne zabawy ruchowe oraz wyścigi w drużynach. Miejmy nadzieję, że do naszych zabaw wrócimy w nowym roku szkolnym.

Pozdrawiam serdecznie i życzę, aby dzisiejszy świąteczny dzień minął rodzinnie  radośnie i wesoło. Do jutra! 

Pani Ela   

  


 22.06.2020

Witam serdecznie kochane Grzybki w ostatnim tygodniu naszych spotkań na odległość!

Kończy się  roczek szkolny i za progiem stoją wakacje. Lato to czas wakacyjnych wyjazdów z rodzicami. Jedni jadą w góry, nad jezioro, a inni nad morze. Każde dziecko z niecierpliwością i radością czeka na ten wspaniały czas, tak jak w pełnym lata wierszyku dla dzieci.

„ Na wakacje ruszać czas” B. Szelągowskiej.

Za dni kilka o tej porze

Będę witać polskie morze

Bo najbardziej mi się marzy

Żeby bawić się na plaży.

A ja chciałbym dotknąć chmury

I dlatego jadę w góry

Razem z mama, razem z tatą

W górach lubię spędzać lato.

Ja na morze nie mam czasu

Wolę jechać het- do lasu.

I tam z dziadkiem zbierać grzyby

Albo w rzece łowić ryby.

Dla mnie to najlepsza pora,

Żeby wskoczyć do jeziora.

Nie chcę w upał chodzić w góry.

Wolę jechać na Mazury.

Morze, góry, las i rzeka

Wszystko to już na nas czeka.

Bo zaczęło się już lato,

Jedźmy Mamo, jedźmy Tato.

Drogie dzieci w książeczkach Olek i Ada na szlaku przygód ( książeczka kolorowa) na stronie 88 i 89 poznajcie jak nasi przyjaciele planują wakacje.

Po obejrzeniu ilustracji i rozmowie na ich temat narysujcie jakie Wy macie plany na nadchodzący wakacyjny czas.

 W tym roku mogą one być zupełnie inne niż w poprzednich latach, ale za to równie wesołe i radosne  i pełne przygód.

Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę Wam miłego  dnia. 

Koniecznie pomyślcie także o niespodziance dla Taty. Jutro -23 czerwca Dzień Ojca!

Pani Ela


                                                                                             19..06.2020

Dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie!

Lato  stoi już za progiem, możemy więc zmierzyć się z letnią zgaduj- zgadulą.

Pełne słońca i wakacyjnego nastroju zagadki  znajdziecie na stronie:

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+wakacjach?page=1

Oprócz zagadek znajdziecie na tej stronie także kolorowanki do druku. 

Mam nadzieję, że bez trudu poradziliście sobie z rozwiązaniem zagadek.

Spróbujcie też wymienić wszystkie pory roku po kolei.


W książeczkach  "Olek i Ada" dzisiaj czekają na nas zadania na stronach 74 i 75.


Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę miłego, słonecznego weekendu!

Pani Ela                                                                                                                                                                                                     18.06.2020

Kochane Dzieci, drodzy Rodzice!


Dzisiaj mam dla Was dwie propozycje zbaw.

Pierwsza to praca manualna- składanie łódeczki z orgiami. 

Składane łódeczki z papieru pewnie pamięta każdy Rodzic, gdyby jednak potrzebna była instrukcja to zapraszam na stronę

https://youtu.be/mD4BbN_Pa9A 

Wykonaną  samodzielnie łódeczkę możemy wykorzystać do zabawy.

Druga moją propozycja na dzisiaj są zadania matematyczne. Proponuję otwarcie strony

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

 na której znajdziecie quizy matematyczne sprawdzające umiejętności dzieci. Na podanej stronie są różne stopnie trudności, dlatego też proszę o otwarcie tylko zakładek, które dostosowane są do wieku naszych dzieci. Poniżej podaje zakres zadań do zrobienia. 

Życzę powodzenia, na pewno świetnie sobie  poradzicie.

Poznajemy liczby

Nauka cyferek 1 do 6

Wskaz liczbę na owocach

 Płytki domino

Kierunki i położenie

Nad, pod

Prawa, lewa

Nad, pod, w, lewa, prawa,

Wskaż półkę- najwyższa,, najniższa, środkowa

Wskaż zabawkę z wybranej półki

To wszystko na dzisiaj. Zadania z książeczki Olek i Ada będziemy kontynuować jutro. Do zobaczenia drogie Grzybeczki. Życzę Wam miłego dnia

Pani Ela   

                                                                                                        17.06.2020

Dzień dobry! Witam Was serdecznie!

Nadchodzące lato sprzyja zabawom na świeżym powietrzu. 

Przypomnijcie sobie nasze zabawy w przedszkolnym ogrodzie, który teraz czeka na Was z utęsknieniem. 

Jak miło spędzają czas nasi przyjaciele Olek i Ada możecie zobaczyć, otwierając książeczkę kolorową „Olek i Ada na szlaku przygód” str. 90, 91, 92, 93. 

Poproście Rodziców o przeczytanie tekstu i odpowiedzcie na zadane pytania. 

A może ktoś z Was spróbuje samodzielnie przeczytać jakiś wyraz lub fragment tekstu! Życzę miłej lektury!

Wesoło zacznijmy dzień śpiewając  letnią piosenkę. 

Myślę, że melodia szybko wpadnie Wam w ucho, a refren jest bardzo prosty dlatego możecie spróbować śpiewać razem z nagraniem.https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe

 

Wysłało po nas lato swój dywan latający.
Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem.
Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało

I nasze ukochane wakacje zawołało.

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami.

Lato, lato, lato, bądźmy kolegami.
Lato, lato, lato, lato z przygodami.
Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami.
Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży.
Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć.
I co dzień na dywanie będziemy razem latać.
Do wszystkich najpiękniejszych zakątków tego świata.

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami…


W książeczkach „Olek i Ada”cz.5  robimy dzisiaj zadania ze stron 72 i 73. 

Po starannym wykonaniu  zadań  ruszajcie do zabawy najlepiej  na świeże powietrze . 

Korzystajcie jak najwięcej z pięknej pogody, biegajcie do woli i pamiętajcie, że  ruch to zdrowie.

Koniecznie też nie zapominajcie o częstym i dokładnym myciu rąk!!!

 Życzę Wam miłego dnia, do jutra! Pozdrawiam! 

Pani Ela

        

Wpis 15 ,16.06.2020

 

Witam Was kochane Dzieci, drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu odebrałam  wiadomości, pozdrowienia i zdjęcia od  Sary, Karolinki S., Wojtusia, Jasia M.

 Nasi koledzy są zdrowi i spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu. Wszystkim jednak brakuje przedszkolnych przyjaciół i wspólnych zabaw.
Ważna dla nas wszystkich  wiadomość:

Nadchodzi lato!

Pora roku która kojarzy nam się ze słońcem, wypoczynkiem, wakacjami.

Odpowiedzi na pytanie  za co lubimy lato znajdziemy wierszu E. Bełczewskiej

 


Za co lubimy lato?
Za słońce, co jasno świeci,
Za bawiące się na podwórku dzieci,
Za leśne poziomki, maliny, jagody,
Za spacery z rodzicami do parku, na lody,
Za wakacje, wyjazdy nad morze, jeziora i w góry,
Za babki z piasku i lot latawca hen wysoko w chmury.
A za co jeszcze lubimy lato?
Za łąkę pełną kwiatów, biedronek i bąków,
Za żabki kumkające koncerty wieczorne,
Za kolorową tęczę co cudnie się mieni,
Za parki ze śpiewem ptaków w soczystej zieleni.
I lato za to lubimy…
Że daleko jeszcze do zimy.


Zastanówcie się wspólnie z Rodzicami, jakie oznaki nadchodzącego lata już zauważyliście.

 

Kiedy otworzymy książeczkę Olek i Ada na stronie 70 i 71,  również poznamy letnie ciekawostki.

Proszę Rodziców o przeczytanie poleceń, dzieci proszę o uważne wysłuchanie treści zawartych na tej stronie oraz staranne wykonanie szlaczków.

Po skończonej pracy proponuję, aby spędzić czas na zabawach na świeżym powietrzu. 

Z pewnością wiele radości sprawi Wam jazda na rowerku, rolki, skakanka, zabawy z piłką.

Trochę ruchu i ćwiczeń znajdziecie na stronie

 https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&feature=youtu.be

 

Mam nadzieję, że spodobała Wam się aktywna zabawa z rudowłosą Pipi.

 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, spotkamy się w najbliższą środę. 

Życzę wszystkim miłego, pełnego słońca poniedziałku.

Pani Ela

 

 
08.06.2020                                                               

Witam Was moje kochane Grzybki w kolejnym tygodniu naszych internetowych spotkań!

Na naszej fotogalerii dzisiaj Oliwia i Ignaś prezentują nam, jak świetnie opanowali jazdę na rowerze. Dziękujemy Wam za pozdrowienia i zdjęcia! 

 

Dzielne  z Was zuchy. Pozdrawiamy!!!Moi drodzy! Zbliża się lato. 

Nasza ulubiona pora roku, w której możemy nie tylko odpoczywać od całorocznej pracy, ale przede wszystkim korzystać 

z ciepłej pogody, jeździć na rowerkach, kąpać się w basenie i korzystać z wielu atrakcji, które przynosi nam letnia pora roku. Czas wolny spędzamy również na wycieczkach i wyjazdach, podczas których możemy podziwiać piękno przyrody, zwiedzać zabytki,  zdobywać górskie szczyty, odpoczywać na łonie natury. 

W tym roku prawdopodobnie większość z nas zaplanuje wakacje w naszym kraju. 

Uroki krajobrazów naszej ojczyzny: góry, jeziora, lasy, morze  możecie podziwiać otwierając prezentację na zaproponowanej przeze mnie stronie.

https://www.youtube.com/watch?v=YCelkqmkxMs&t=12s

Myślę, że podobała się  Wam ta krótka wycieczka po naszym pięknym kraju. 

W przedszkolu Olka i Ady dzieci również rozmawiały na temat letniego wypoczynku.

 Jeśli otworzycie książeczkę” Olek i Ada na szlaku przygód”- książeczka kolorowa i poprosicie Rodziców o przeczytanie tekstu, 

dowiecie się  jak dzieci wspominają zeszłoroczne wakacje

W tym tygodniu w książeczkach Olek i Ada cz.5 robimy zadania ze stron 66, 67, 68, 69.

Proszę Was również o ćwiczenia w głoskowaniu. Można wykorzystać wycięte ostatnio obrazki. 

W nazwach obrazków  spróbujmy wysłuchać nie tylko pierwsze, ale i ostatnie głoski, czyli zastanowimy się  na jaka głoskę wyraz się zaczyna, a na jaką kończy.

Pozdrawiam was drogie Dzieci bardzo serdecznie. 

Ciepła, letnia pogoda będzie teraz sprzyjała zabawom w ogrodzie, cieszcie się jazdą  na rowerkach, rolkach 

i jak najwięcej czasu spędzajcie na świeżym powietrzu. 

Nie zapominajcie jednak o częstym i dokładnym  myciu rąk! Dbajcie o zdrowie i bezpieczną zabawę oraz  zdrowo się odżywiajcie!

Spotkamy się na naszej  stronie „ Grzybków” w przyszły poniedziałek tj. 15 czerwca. Czekam na wiadomości na poczcie elektronicznej.

Pani Ela   

 


 2.06.2020


Drogie Dzieciaki! Witam Was serdecznie w  czerwcowy poranek.

Minął Dzień Dziecka ale życzę Wam,

 aby świąteczna atmosfera towarzyszyła Wam każdego dnia.

W trosce o szczęście wszystkich dzieci opracowane zostały Wasze prawa.   

Jakie każdemu dziecku przysługują prawa opowiada dość obrazowo i zrozumiale prezentacja na stronie

https://youtu.be/f4tbWJo02q4

Myślę, że  treść prezentacji przybliży Wam to trudne pojęcie.

Chciałabym abyście jak najwięcej zapamiętały z podanych treści, dlatego

po obejrzeniu prezentacji porozmawiajcie  o tym z Rodzicami.

W książeczkach Olek i Ada otworzymy dzisiaj stronę 55, na której znajduje się wierszyk nawiązujący do tematu. 

Poproście Rodziców o przeczytanie wiersza, zastanówcie się, czy wszystko w jego treści jest dla Was jasne i zrozumiałe. 

Zachęcam do krótkiej rozmowy.

Na dole strony 55 wykonujemy szlaczek.

Teraz zapraszam do zabaw ruchowych z wykorzystaniem poduszek. Propozycje zabaw znajdziecie na stronie

https://youtu.be/j4EiXelSTkI 

Drodzy Rodzice w kolejnych dniach  proszę kontynuować rozmowy  z dziećmi na temat  tolerancji, koleżeństwa , 

przyjaźni, uprzejmości i wszystkich tych  wartości bez których trudno byłoby nam żyć.

W tym tygodniu zostały nam do zrobienia w książeczkach Olek i Ada strony  58-65. Drogie Dzieci poproście Rodziców o przeczytanie poleceń i wykonajcie zadania najpiękniej jak potraficie. Zadania z podanych stron wykonujemy do najbliższego piątku. Spędzajcie też w miarę możliwości dużo czasu na świeżym powietrzu, życzę Wam miłych zabaw, miejmy nadzieję, że pogoda  dopisze. Spotkamy się w poniedziałek.

 Czekam na wiadomości i zdjęcia.

 Pozdrawiam serdecznie 

Pani Ela    

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

                                           1.06.2020                                                 

Wita Was czerwcowy ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca ! Wstawać czas !
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.
Dzisiaj święto wszystkich dzieci
Niech nam pięknie słońce świeci
Wszyscy śmieją się od rana
Każda buzia roześmiana
Czar zabawy dziś panuje
Każde serce się raduje.
Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają
Tak życzenia Wam składają...

W tym pięknym Dniu Kochane Dzieci! 

Życzę Wam,

 aby uśmiech zawsze gościł na Waszych buziach,

każda chwila dzieciństwa była wspaniałą przygodą

 i niech  spełniają się wszystkie Wasze  marzenia

te duże i te całkiem malutkie.

Pani Ela

W świątecznym nastroju zaglądamy dzisiaj na naszą fotogalerię. Dzięki nadesłanym zdjęciom możemy odwiedzić

Olka, Kasię, Wojtusia, Sarę, Oliwię, Ignasia, Mariankę.Dziękujemy  Rodzicom za przesłane zdjęcia.

  Podziwiamy Wasze piękne prace, wesołą zabawę i  uśmiechnięte buzie, które  dają nam wszystkim duży zapas energii na cały tydzień. 

Pozdrawiamy!

 Dzień Dziecka!!!

W Polsce i w innych krajach słowiańskich (np.: Czechy, Słowacja, Ukraina) święto to obchodzone jest 1 czerwca od roku 1952. Swoje święto w Turcji dzieci obchodzą 23 kwietnia,  to także Święto Niepodległości. W niektórych państwach Dzień Dziecka obchodzi się 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, co stało się w 1959 roku. We Francji dzieci mają swoje święto 6 stycznia.

W Japonii nie ma typowego dnia dziecka, chłopcy i dziewczynki mają natomiast swoje własne, osobne święta. Chłopcy świętują 5 maja,

 a dziewczynki 3 marca.

 "Dzieci Świata"

Zapraszam do otwarcia strony internetowej dzięki której odwiedzimy naszych kolegów z innych krajów i kontynentów. 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&feature=youtu.be

Jak widzicie na całym świecie mieszkają dzieci, które wychowują się w różnych kulturach, tradycjach, klimatach, różną się kolorem skóry, każdy kraj ma swoje charakterystyczne zabawy dziecięce, jedno jest jednak w tym wszystkim najważniejsze, aby każde dziecko na całym świecie było szczęśliwe i uśmiechnięte.

W tym roku niestety nie możemy wspólnie spędzić Dnia Dziecka w przedszkolu . W tym  trudnym czasie możemy tylko powspominać  wspaniałe zabawy z koleżankami i kolegami. Doceniamy też tę ważną wartość jaką jest przyjaźń. Każdy z nas chce mieć przyjaciela, z którym miło spędza czas i każdy w grupie Grzybków  przyjaciela znalazł, za którym teraz pewnie bardzo tęskni.

Wiemy, że dobry przyjaciel  nigdy nas nie okłamie, nie skrzywdzi, chętnie pomoże nam w potrzebie i pocieszy w kłopotach. 

Będzie jeszcze czas na to aby wspólnie w przedszkolu porozmawiać o tych ważnych wartościach, tak potrzebnych nam w życiu. 

Bardzo tęsknimy za wspólną zabawą i mamy nadzieję, że te trudne czasy szybko miną bezpowrotnie.

A teraz zróbcie minkę uśmiechniętą  bo to dzisiaj Wasze święto i wysłuchajcie wesołej piosenki, której mieliśmy wspólnie uczyć się przedszkolu. Z pewnością Wasi Rodzice też ją pamiętają z czasów dzieciństwa. Można tańczyć lub podrygiwać. Zapraszam na stronę

https://www.youtube.com/watch?v=sFF--8q1Eek&feature=youtu.be

Mam nadzieję, że troszkę się poruszaliście w tańcu.

Teraz czas na spotkanie z Olkiem i Adą Dzisiaj czeka na nas zadanie ze strony 54.

Życzę wspaniałego świętowania w radosnej, rodzinnej atmosferze!

Pani Ela


 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                                                                                                                                                                                        28.05.2020

Dzień  dobry! Witam serdecznie!

Dzisiaj zapraszam do wykonania pracy z karty nr 2. Być może mamie przyda się kolorowe pudełeczko na drobiazgi.

 Przygotuj: kartę pracy (z siatką pudełka), klej, kredki lub flamastry. • Wypchnij z karty kształt pudełka. Pokoloruj kredkami lub flamastrami narysowane na nim winogrona: na fioletowo – na zielonym tle, na zielono – na fioletowym tle. • Zagnij wzdłuż szarych linii części pudełka. • Sklej ze sobą poszczególne elementy pudełka zgodnie z instrukcją rysunkową.Pudełko gotowe 

W książeczkach Olek i Ada zaglądamy na strony 48 i 49 i wykonujemy zadania według polecenia.

Na stronach 50 i 51 są ilustracje związane z różnymi dyscyplinami sportowymi. Proszę o krótką rozmowę na temat ilustracji  oraz symboli sportów na dole stron.

Po skończonej pracy gimnastyka, można skorzystać z propozycji na stronie

https://www.youtube.com/watch?v=hkMeG1MEkzM

 

 Jutro! Drogie Dzieci wykonujemy zadania z książeczkach Olek i Ada  strony 52 i 53.


Zobaczymy się  w poniedziałek. Życzę Wam miłego dnia i udanego nadchodzącego weekendu. 

Jeszcze tylko kilka dni i zacznie się nowy miesiąc.

 W najbliższy poniedziałek 1 czerwca- wielkie święto wszystkich dzieci na świecie- Międzynarodowy Dzień Dziecka.

  

Pozdrawiam  serdecznie. Dziękuje bardzo za wiadomości i zdjęcia, cieszę się, że widzę Was zdrowych, radosnych i uśmiechniętych. 

Podziwiam  piękne bukiety, które wykonaliście dla kochanych Mam.

Dziękuję Rodzicom za systematyczną współpracę, pomysłowość, zaangażowanie  oraz czas, który poświęcacie na wspólną pracę i zabawę dziećmi. 

Pani Ela

                                                                                                                                                                                                                                                                             27.05.2020

Witam serdecznie! 

Z pewnością wczorajszy dzień minął Wam w radosnej świątecznej atmosferze.

 Jak wyglądało świętowanie w domu   Olka i Ady,

 dowiecie się otwierając książeczkę” Olek i Ada na szlaku przygód”- książka kolorowa na stronie 78,79,80,81.

W książeczkach Olek i Ada cz.5  czekają na nas  zadania na stronach 46 i 47.

Kiedy otworzycie książeczki na podanych powyżej stronach zobaczycie  przyjaciół Olka i Ady. Są nimi  Sara, Kuba, Marysia, Antek i Magda. 

Opisują oni  swoich tatusiów, przyjrzyjcie się ilustracjom wykonajcie polecenie 

następnie  zastanówcie się, jakie cechy szczególne charakteryzują Waszych tatusiów. Zróbcie rysunek swojego taty.

Poniżej zamieszczam kilka propozycji zabaw z dziećmi na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=rnXI0OGTfPE

Życzę miłej pracy i zabawy oraz  przesyłam pozdrowienia dla całej "Grzybkowej Rodzinki"!

Pani Ela   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            26.05.2020

Dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w to piękne majowe Święto!


Drogie dzieciaki z pewnością obdarowałyście Wasze kochane Mamusie życzeniami i całusami ,

 szepcząc im na uszko to ważne słowo " Kocham Cię"

                                                                             

Życzę Wam abyście miło, rodzinnie spędzili dzisiejszy dzień.

Zapraszam wszystkie Mamusie na odrobinę relaksu przy filiżance kawy, w towarzystwie Waszych kochanych pociech włączcie stronę:

https://www.youtube.com/watch?v=GHOwBxBvGB0


Drogie Dzieci! Przygotowałam dla Was piękne wierszyki, poproście Rodziców o przeczytanie.

Mamusiu kochana!


Grzeczna/ y będę dziś od rana.
Niech słoneczko Ci zaświeci. 
Radość wielką sprawią dzieci.
Abyś była uśmiechnięta, 
Bo dziś, Mamo – Twoje święto.
My o tatę zawsze dbamy, 
Nawet gdy go nie słuchamy. 
Gdy mu napytamy biedy, 
To kochamy go i wtedy
Lecz od dzisiaj przyrzekamy
Nie zasmucać taty, mamy 
I mieć buzię uśmiechniętą,
W takim Dniu – jak Wasze święto.
Kochana mamo, kochany tato
Bardzo kochamy was głównie za to,
Że zawsze o nas ogromnie dbacie
I nas na pewno mocno kochacie.
Nikt nie ofiaruje nam więcej
Dziś więc wam dajemy serca w podzięce.Dzisiaj Olek i Ada zabiorą nas na przedstawienie z okazji Dnia Rodziców. 

Zaproście Swoich Rodziców i wspólnie obejrzyjcie prezentacje na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=N1anfxUstn0


W książeczkach Olek i  Ada czekają na nas zadania na stronach 44 i 45. Postarajcie się wykonać zadanie najlepiej, jak potraficie.

 Drodzy Rodzice!

W tym szczególnym Świątecznym  Dniu pragnę złożyć  Wam  życzenia, 

aby każdego dnia na Waszych twarzach gościł uśmiech 

a miłość którą obdarowujecie swoje dzieci, wracała do Was z podwójną mocą. 

Niech każdy dzień życia będzie przepełniony radością, zadowoleniem  i dumą z sukcesów Waszych Pociech.

Pani Ela

Dzień dobry moi kochani!                                                                                                                                                                                     25.05.2020              

 Zaczynamy nowy tydzień. Przed nami wielkie Święto w każdej Rodzinie-  Dzień Matki, ale w  naszej przedszkolnej tradycji zapisało się wspólne świętowanie Mamy i Taty w tym pięknym majowym dniu. 

Mam nadzieje, ze każdy z Was  ma już pomysł na niespodziankę. W tym roku nie możemy spotkać się i wspólnie świętować z Rodzicami 

w przedszkolu,  dlatego postarajcie się o to aby jutrzejszy dzień był szczególnie uroczysty  w  Waszej Rodzince.

Teraz spotkanie z naszymi koleżankami i kolegami na naszej fotogalerii.

Dziękuję wszystkim Rodzicom za korespondencję, zdjęcia Rodzicom Sary, Marianki, Oliwii, Ignasia, Jasia N. 

Podziwiamy wspólnie wasze prace, zabawy. Gratulacje!
Miło widzieć Was kochani  zdrowych i uśmiechniętych. Dziękujemy!Tematem naszych zajęć i zabaw w tym tygodniu jest oczywiście Rodzina.

 Spróbujcie zastanowić się dzisiaj jak ważni w waszym życiu są Rodzice i jak bardzo ich kochacie.

" Nasza mama czarodziejka"  to zbiór opowiadań o  mamie, które napisała dla nas p. Joanna Papuzińska. Ich treść  znajdziecie na podanej poniżej stronie internetowej, zachęcam Rodziców do przeczytania wybranych, albo nawet wszystkich opowiadań. Mamy na to cały tydzień

http://www.cavan.orpeg.pl/sites/www.cavan.orpeg.pl/files/klasa%201a%20Nasza%20mama%20czarodziejka.pdf

W książeczkach Olek i Ada wykonamy sobie dzisiaj zadania ze strony 42 i 43.

Po pracy w książeczkach zapraszam na trochę ruchu przy muzyce. Pomysł na zabawę znajdziecie na stronie

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w&feature=youtu.be

A teraz czas na przygotowanie się do jutrzejszego święta.

Z wyprawki wyjmijcie kartę nr 23.

Instrukcja:

Przygotujcie kartę pracy z kwiatami, łodygami, listkami, wstążkę w jasnym kolorze, kolorowy karton, klej, nożyczki.

Zwiń w karton w rożek i sklej tak, aby nie mógł się rozwinąć, Wytnij z karty kwiaty, łodygi, liście. 

Przyklej je dookoła rulonu, przewiąż ten niezwykły bukiet wstążką i zawiąż kokardę.

Być może musicie poprosić kogoś z dorosłych  o pomoc, ale za to jutro piękny kolorowy bukiecik wraz z całusami i życzeniami wręczycie Rodzicom. 

Jak już wspomniałam pewnie każdy z Was ma też własny pomysł na niespodziankę. Życzę powodzenia!

 Pozdrawiam Was serdecznie życzę miłego poniedziałku i aby cały nadchodzący tydzień był radosny i słoneczny. 

Pani Ela

 

 Dzień dobry! Witam Was w piękny majowy poranek!

                                                                                                                                                                            22.05.2020

Drogie Dzieci! 

Dzisiaj przypada ważna rocznica. 25 lat temu  witaliśmy Papieża Św. Jana Pawła II na Kaplicówce w Skoczowie. 

Było to ogromne przeżycie dla mieszkańców Skoczowa i okolic, 

na wzgórzu zgromadziły się tłumy pielgrzymów z  kraju i z zagranicy. 

Zapytajcie rodziców, babcie, dziadków, jak wspominają ten ważny dla naszego miasta dzień. 

Być może w wielu domach przechowywane są fotografie, czy wycinki z prasy dokumentujące to wydarzenie.

Kończy się tydzień i nasza wspólna wyprawa na majową łąkę powoli dobiega końca. 

Dzisiaj zapraszam na spotkanie z motylami, które podobnie jak biedronki nieodłącznie kojarzą nam się z łąką.

Motyl to bardzo piękny owad. Ma kolorowe skrzydełka i długą trąbkę zamiast nosa. Dzięki niej zdobywa pożywienie z kwiatków. 

Jest bardzo pożytecznym stworzeniem ponieważ zapyla rośliny. 

Motyle  mają bardzo delikatne skrzydła. Łatwo im zrobić krzywdę, spotykając motylka trzeba więc bardzo uważać. 


"Gąsienica- tajemnica"- poznacie ją otwierając stronę


https://www.youtube.com/watch?v=cW47pgAevKM 


Wiosną i latem  kolorowa łąka pełna jest ciekawostek i tajemnic  

Ale wiosenna i letnia ciekawostka pojawia się także na niebie. 

Chodzi o piękny kolorowy łuk- tęcza,zjawisko, które wprawia nas w zachwyt.

Z niecierpliwością wypatrujemy jej na niebie po każdym wiosennym i letnim deszczu. 

Tęcza to jeden z tych znaków natury, który daje dzieciom i dorosłym wiele radości. 

Jak to się dzieje że na niebie pojawia się to piękne zjawisko, przybliży nam strona


https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0


 W książeczkach "Olek i Ada" zadania na stronach 40 i 41 wykonajcie  zgodnie  z poleceniami i najpiękniej jak potraficie.

 Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. 

Przed nami weekend, życzę miłego wypoczynku.

Pani Ela


Witam Was moi kochani!

20.05.2020

Wiem, że bardzo lubicie śpiewać, więc dzisiaj zaproszę Was na spotkanie z wesołą piosenką, której słowa podaję poniżej. 

Proszę Rodziców o zapoznanie dzieci ze słowami piosenki, krótką rozmowę na temat  treści utworu, wspólny śpiew. 

Może uda się nauczyć codziennie krótkiego   fragmentu. Serdecznie zachęcam..

„Wiosna na łące” J. Kucharczyk


1.     Dziś na łące przyszła Wiosna
w kwiecistej sukience,
budzi maki i stokrotki,
jaskry i kaczeńce.
 
Ref. Ptaki trele wyśpiewują,
świeci ciepłe słońce,
w rosie kąpią się biedronki.
Wiosna już na łące!
 
2. Świerszczyk zielone stroi skrzypce
da dziś pierwszy koncert.
Tańczą pszczoły i motyle,
żabki i chrabąszcze.

Ref. Ptaki trele wyśpiewują,
świeci ciepłe słońce,
w rosie kąpią się biedronki.
Wiosna już na łące!
 
3. Tak się wszyscy cieszą wiosną,
tańczą i śpiewają,
nawet krecik wyszedł z norki,
z myszką pląsa żwawo.

Ref. Ptaki trele wyśpiewują,
świeci ciepłe słońce,
w rosie kąpią się biedronki.
Wiosna już na łące!


Piosenkę znajdziecie na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw

Nie ma wiosennej i letniej łąki, na której nie spotkalibyśmy biedroneczki.


Biedronkę możemy wykonać zaglądając do naszych teczek z kartami pracy

Przygotuj kartę pracy nr 22  , 6 rurek do napojów, papierowy talerz, czarna farbę plakatowa, pędzel, taśmę klejącą, nożyczki, klej.

Pomaluj zewnętrzną część papierowego talerza czarną farbą plakatową i poczekaj aż wyschnie.

Wytnij z karty pracy skrzydła i główkę biedronki Przyklej je na czarnej części talerza

Po drugiej części talerza przyklej rurki do napojów, tak jak na instrukcji.

Odwróć biedronkę i ustaw ja na nóżkach z rurek.  Mam nadzieję, że prace wyszły  piękne, czekam na zdjęcia.

A teraz zapraszam na poznanie ciekawostek o biedronkach, które znajdziecie na stronie

https://fajnepodroze.pl/21-najciekawszych-ciekawostek-o-biedronkach/

Zostały nam jeszcze zadania w książeczkach Olek i Ada

Uwaga! Dzisiaj robimy zadania na stronach 34, 35,36,37

Jutro proszę o wykonanie pleceń ze stron 38,39.

Jeśli wszystkie zadania wykonane czas na odpoczynek! 

Pozdrawiam Was serdecznie życzę miłego, słonecznego  dnia. Spotkamy się pojutrze czyli w piątek. 

Pani Ela    
Dzień dobry moi drodzy!

19.05.2020

Dzisiaj zapraszam na spotkanie z Olkiem i Adą na stronach 30, 31, 32, 33. Wykonajcie zadania według poleceń najpiękniej jak umiecie. Powodzenia!

Po pracy  zabawa w pociąg do wierszyka H. Bechlerowej


Puf, puf, puf, pociąg rusza, podróż się zaczyna,
Już się koła toczą po łąkowych szynach.
Jedzie pociąg, jedzie, mija rzekę, las,
Panie maszynisto dokąd wieziesz nas.
Jadę dziś na łąkę, droga niedaleka,
Wielu pasażerów na peronie czeka.
Jedzie pociąg, jedzie w nim cała gromada

Na każdej stacji ktoś jeszcze dosiada.


Zabierzcie mamę, tatę,  brata , siostrę, babcię i każdego  kto jeszcze będzie miał ochotę pojeździć czy  po domu, czy po ogrodzie.


A teraz skojarzenia: kto wymyśli jak najwięcej wyrazów , które kojarzą Wam się z łąką. 

Miłej zabawy!

Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia, korzystajcie z pięknej słonecznej pogody! 

Pani Ela Serdecznie witam!  

Drogie Dzieci!  Drodzy Rodzice!

18.05.2020

Jak co poniedziałek, zapraszam na naszą "grzybkową" galerię. 

Z nadesłanych zdjęć uśmiechają się do nas, pozdrawiają i prezentują swoje prace, zajęcia, zabawy, a nawet górskie wyprawy: 

 Olek, Maksiu, Oliwcia, Ignaś, Abi, Jasiu N., Kasia, Wiktorka, Kubuś M.


  


Dziękuję serdecznie za wszystkie wiadomości, pozdrowienia i przesłane zdjęcia.  Pozdrawiam Was bardzo serdecznie!

A teraz nowy temat:

W zieleni łąka majowa...
Drogie Dzieci! 

W tym  tygodniu zapraszam Was na majową łąkę. 

 Łąka to dom wielu zwierząt, owadów i roślin. Odwiedzimy mieszkańców łąki korzystając ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=XklOWbE7vHY

Mam nadzieję, ze podobała Wam się moja propozycja. 

Sami możecie też obserwować co"w trawie piszczy", zabierając lupę do ogrodu odkryjecie wiele tajemnic.

Dzisiaj otworzymy książeczkę "Olek i Ada na szlaku przygód" czyli tę kolorową. 

Na stronie 74 jest piękna ilustracja przedstawiająca majową łąkę, proszę Rodziców o przeczytanie tekstu.

 Majowa łąka od zawsze kojarzy nam się z żółtym kwiatkiem, którego fachowa nazwa brzmi mniszek lekarski, 

potocznie nazywany mleczem lub dmuchawcem. 

Roślina ma właściwości lecznicze, a liście są bardzo lubiane przez zwierzątka. Nasz żółwik wprost je uwielbia.


Teraz otwórzcie książeczki „ Olek i Ada” cz.5 na stronie 29 i  wykonajcie  starannie polecenie.

Na stronie 28 mamy zadanie z wyrazami, które kojarzą nam się z łąką. Proszę Rodziców o ich przeczytanie dzieciom. Zadaniem dzieci jest zapamiętać jak najwięcej z nich, następnie można je podzielić na sylaby, wyróżnić pierwszą i ostatnią głoskę. 

Proszę o wykonanie zadań na stronie 28 według instrukcji w książce. Powodzenia!

W wyprawkach  znajdują się puzzle- "Dzieci na majowej łące". Zachęcam do ułożenia puzzli, można je przykleić na białą lub kolorową kartkę.

Jak wynika z Waszej korespondencji najbardziej brakuje nam wspólnych zabaw ruchowych w ogrodzie. 

Ponieważ pogoda dopisuje zapraszam na ćwiczenia „ Na słonecznej łące”.

https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc

Życzę Wam kochani! Wspaniałej zabawy, udanego dnia, korzystajcie z pięknej majowej pogody!

Pani Ela 
Witam was Kochane Grzybki!

15.05.2020

Po wczorajszych zajęciach wiemy, że Polska należy do wspólnoty Państw -Unii Europejskiej. 

Unia Europejska ma swoją flagę, która honorowana jest we wszystkich państwach należących do niej.

Jak widzicie drogie Dzieci, swoje flagi mają miasta, państwa ma też swoja  flagę Unia Europejska.

Na stronie 26 w naszych książeczkach "Olek i Ada" pokolorujcie w odpowiednich kolorach flagę Unii Europejskiej. Możecie policzyć, ile gwiazdek znajduje się na fladze. 

Następnie mamy do zapamiętania i kolorowania flagi państw Danii, Francji, Chorwacji.

 Każde państwo ma jakieś zabytki lub miejsca, które kojarzymy tylko z nim. Charakterystycznym  miejscem we Francji jest  Wieża Eiffla, w Niemczech Brama Brandenburska, we Włoszech stok  Wezuwiusza oraz w Finlandii- miasteczko Świętego Mikołaja. Możecie je obejrzeć otwierając stronę 27. 

Jeśli wybierzecie się na wycieczkę do tych krajów, to warto zobaczyć i zapamiętać te miejsca.

W dolnej części stron 26 i 27 czeka na Was szlaczek.Wykonajcie go starannie.

Drodzy moi! Przez ostatnie dwa tygodnie rozmawialiśmy o naszym mieście, naszym kraju, zdobyliśmy tez trochę wiadomości o krajach Unii Europejskiej. 

Czas kończyć nasze wojaże, mam nadzieję, że wiele wiadomości zostanie w waszych główkach.

Na zakończenie zapraszam jeszcze na” fajne podróże” po Polsce  dedykowane  szczególnie dzieciom:

https://fajnepodroze.pl/polska-ciekawostki-dla-dzieci/

Czas na ćwiczenia gimnastyczne, dziś proponuję ćwiczenia ogólnorozwojowe z ręcznikiem, które  znajdziecie na stronie

https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4

Pozdrawiam serdecznie, dziękuję Wam i Waszym Rodzicom za wspaniałą współpracę.  

Życzę miłego weekendu, spokoju i odpoczynku na łonie natury. 

Korzystajmy i podziwiajmy piękno przyrody w tym najpiękniejszym miesiącu w roku. 

Dziękuję serdecznie za korespondencję, przesłane zdjęcia i pozdrowienia. 

W poniedziałek zapraszam na naszą nową  galerię zdjęć minionego tygodnia.  

Pani Ela

 

 

Kochane Grzybki!

14.05.2020


Serdecznie witam Was  w majowy poranek. Ostatnio pogoda jest dosyć kapryśna, w prognozie jednak są widoki na poprawę. Deszczyk majowy jest bardzo potrzebny, ale śnieg niekoniecznie. Wszystko to za sprawą zimnych ogrodników Pankracego, Serwacego i Bonifacego, 

którzy obchodzą swoje imieniny 12-14 maja. 

Po tych datach będzie jeszcze Zimna Zośka- 15 maja a potem już powinno być cieplutko. Zobaczymy jak będzie w tym roku. 

Na pewno czekacie na piękną pogodę, bo wielu z Was jeździ już na rowerkach, wiec życzę Wam żeby pogoda dopisała. 

Tymczasem wracamy do naszej patriotycznej tematyki.

 Oprócz   flagi i godła, symbolem narodowym każdego Państwa jest hymn. Drodzy Rodzice! Dzisiaj dzieci wysłuchają hymnu Polski- „Mazurka Dąbrowskiego”. Przypominamy dzieciom, że podczas słuchania i śpiewania hymnu należy zachować powagę.  Włączamy nagranie hymnu – dzieci słuchają, stojąc prosto. 

Po wysłuchaniu nagrania wyjaśniamy, w jakich sytuacjach możemy usłyszeć hymn narodowy.

https://www.youtube.com/watch?v=uOEU0mLkBn

Polska to nasz kraj należący do Europy. Otworzymy teraz książeczki na stronie 24. Tam znajduje się mapa Europy. Na niebiesko zaznaczone są kraje, które wchodzą w skład Unii Europejskiej. 

Można zapoznać dzieci z   nazwami krajów europejskich. Każdy z krajów ma, tak jak Polska własne barwy narodowe, godło, hymn. 

Oprócz tego każdy z nich może pochwalić się własnymi dobrami, które są dla nich charakterystyczne. 

Na stronie 25 Holandia to kraj tulipanów i wiatraków, Grecja słynie z pysznych kozich serów  i uprawy oliwek.

A czym może pochwalić się nasz kraj?

Mamy wielu słynnych Polaków, którzy rozsławiali Polskę na cały świat. Byli nimi m.in. Jan Paweł II, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz. 

O tych ważnych postaciach w historii Polski opowiada piosenka, zapraszam na stronę:

https://www.youtube.com/watch?v=5VXwz4co65E 

Na całym świecie znane są też polskie jabłka, wafelki Prince-Polo, sery góralskie tzw. oscypki.

Dumni możemy być z dań polskiej kuchni:  bigosu, kotleta schabowego, gołąbków,  doskonałego chleba i pysznych kiełbas. 

Obcokrajowcy zgodnie przyznają, że nigdzie indziej nie było dane im spróbować czegoś tak dobrego, jak polskie pierogi.

Drogie Dzieci! Na stronie 25 narysujcie odpowiedź na pytanie: „Z  czego słynie Polska”.

Na dole stron 24 i 25 mamy do narysowania szlaczek. 

To wszystko na dzisiaj. 

Bardzo jestem dumna z Waszej pracy, dzięki Waszym kochanym Rodzicom codziennie zdobywacie nowe wiadomości 

 i umiejętności. Mam  nadzieję, że każdy z Was ma swój własny sposób na podziękowania. 

Pamiętajcie też codziennie o czarodziejskich słowach proszę, dziękuję, przepraszam.

Pozdrawiam serdecznie życzę miłej zabawy i miłego dnia. Do jutra!

Pani Ela WITAM WAS DROGIE GRZYBKI!

13.05.2020

  Kochane dzieci witam Was w ten majowy poranek. Na dziś przygotowałam dla Was quiz o Polsce, z którym pewno poradzicie sobie bez problemu, ale najpierw się przywitamy.

Gdy się dzieci chcą przywitać .

to dzień dobry mówią wszystkim,

uśmiech miły posyłają,

prawą rączką pomachają.

Ja Wam też mówię dzień dobry wszystkim i posyłam swój uśmiech

Teraz zapraszam do quizu, powodzenia. Może uda Wam się odpowiedzieć na wszystkie pytania, jak tak to brawo!

" POLAK MAŁY''- quiz o Polsce

1. Stolicą Polski jest:

a- Gdańsk

b- Warszawa

c- Toruń

2. Który z zabytków można obejrzeć w Warszawie:

a- galeria Venus

b- kolumna Zygmunta

c- smocza jama

3. Gdzie można obejrzeć pamiątki związane z historią:

a- w parku

b- w muzeum

c- w lesie

4. Co zjadał smok wawelski:

a- wilki

b- owce

c- kasztany

5. Największa Polska rzeka to :

a- Warta

b- Bug

c- Wisła

6. Nasz kraj to:

a- Polska

b- Turcja

c- Afryka

7. Co to jest Bałtyk:

a- miasto

b- morze

c- góry

7. Miasto, w którym mieszkamy to :

a- Skoczów

b- Warszawa

8. Kolory naszej flagi to :

a- biały i czerwony

b- czerwony i biały

9. W naszym kraju mówimy po:

a-  po grecku

b-po  polsku

c- po francusku

10. Mieszkańcy naszego kraju to :

a- Amerykanie

b- Polacy

c- Rosjanie

11. W Polsce rządzi:

a- prezydent

b- król

12. Warszawa leży nad:

a- jeziorem

b- Wisłą

c- morzem

13. Najwyższe góry w Polsce to :

a- góra saneczkowa

b- Tatry

c- Złote góry

14. Polskie godło to :

a- wróbelek

b- skowronek

c- biały orzeł na czerwonym tle

15. Gdzie można obejrzeć smoczą jamę:

a- w Krakowie

b- we Wrocławiu

c- w Gdańsku

16. Syrenka warszawska co miała:

a- rybi ogon

b- kopyta

17. Z czym kojarzy się Wam Toruń:

a- z piernikami

b- z pierogami

Teraz przed Wami ostatnia część naszego quizu. Waszym zadaniem będzie odpowiedzenie na poniższe pytania  TAK lub NIE

1. Nasz język to język angielski

2. Polska leży nad morzem Czarnym

3. Nasze godło to orzeł na czerwonym tle

4. Wisła to największa polska rzeka

5. Biel i czerwień to kolory naszej flagi

6. Skoczów to stolica Polski

7. Mieszkańcy Polscy to Amerykanie

8. W Polsce rządzi prezydent

9. Smocza jama znajduje się w Warszawie

10. Adam Małysz to polski sportowiec.

Moi kochani myślę, że udało Wam się bez problemu sprostać temu quizowi. Jeśli tak to super, wielkie brawa się należą.Zapraszam Was do zabawy orzeł czy reszka.  Usiądźcie pięknie na dywanie, zaproście do zabawy domowników.Najpierw wysłuchajcie rymowanki.

" Orzeł czy reszka''- J. Wołoch

Pędzi po kole srebrna moneta,

z ręki do ręki szybko ucieka.

Jeśli wyrzucisz reszkę, to wiesz-

wykonaj ćwiczenie takie jak chcesz.

Kiedy orzełek na rękę spadnie,

podziel na sylaby i głoski ładnie.

Siedzimy na dywanie,  słuchamy wierszyka , moneta sobie  krąży wśród domowników. Osoba, która trzyma monetę jak zakończy się wierszyk podrzuca ją do góry.  Jeśli wypadnie orzeł, to np rodzic wymawia dowolny wyraz związany z Polska np . ( smok wawelski, Warszawa, góry, godło itd). Wtedy dziecko dzieli ten wyraz na sylaby oraz wymawia pierwszą głoskę tego wyrazu. Z kolei jak wypadnie reszka, dziecko pokazuje dowolne

ćwiczenie  np. ( pajacyk, przysiady itd) a reszta go pokazuje.

Słuchajcie na zakończenie naszych dzisiejszych zajęć proponuję Wam obejrzenie niezwykłych lekcji rytmiki.

Proszę kliknąć w poniższy link:

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

                                                                                           Życzę wszystkim miłego dnia p.Ewa

Jeszcze zapraszam do wykonania prac w książeczkach str 20, 21,22,23

                 

Drogie Grzybki! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12.05.2020

Podczas wczorajszej wirtualnej wycieczki do Warszawy poznaliście zabytki i miejsca charakterystyczne dla naszej stolicy. Przez Warszawę przepływa rzeka Wisła, ta sama która płynie w naszym mieście. W czasie zwiedzania zobaczyliście Pomnik Warszawskiej  Syrenki, która ukryła się również w naszych książeczkach na stronie 19. 

Pewnie zastanawialiście się dlaczego syrenka związana jest właśnie z Warszawą i widnieje w jej  herbie 
Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w treści Legendy o Warsie i Sawie. Zapraszam na stronę


https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-wars-i-sawa.html

Jeśli mielibyście ochotę trochę  pokolorować, to na podanej przeze mnie  stronie znajdziecie kolorowanki związane z tematami naszych ostatnich zajęć.

https://kolorowanki-do-druku.pl/wars-i-sawa-kolorowanki-dla-dzieci/

W teczkach, które zabraliście do domów znajdują się karty pracy i dzisiaj prosiłabym, żebyście wyjęli karty D, E. Są na nich kolorowe obrazki, które posłużą nam do ćwiczeń słuchowych. Proszę wyciąć kwadraty z obrazkami . Po wycięciu podzielcie wyrazy na sylaby i pogrupujcie obrazki według ilości sylab w wyrazach. Mam nadzieję, że pamiętacie, że sylaby wyklaskujemy. Następnie spróbujcie wysłuchać głoski na początku wyrazów, może znajdziecie wśród obrazków wyraz rozpoczynający się na tę samą głoskę, co Wasze imię albo imię waszej mamy, siostry itd. Teraz spróbujcie obrazkom znaleźć parę, czyli szukamy obrazków rozpoczynających się na tę sama głoskę.  Po zabawie obrazeczki schowajcie do koperty bo będą nam jeszcze potrzebne. 

Pozdrawiam Was serdecznie. Jutro spotka się z Wami Pani Ewa.

 Życzę wszystkim miłej zabawy i udanego dnia!

Pani Ela

 

 

    


  Witam Was kochane Dzieci i drodzy Rodzice w piękny majowy poranek!                                           

11.05.2020

Jak co poniedziałek zapraszam do obejrzenia zdjęć, które nadesłaliście do mnie  w minionym tygodniu. 

 Za pomocą naszej galerii uśmiechają się do nas Karolinka S., Oliwcia, Sara, Ignaś, Marianka. 

Dziękuję serdecznie Rodzicom za korespondencję i nadesłane zdjęcia.
Dzisiaj zapraszam na wirtualną wycieczkę do stolicy Polski Warszawy. Stolica to najważniejsze miasto w kraju, w stolicy znajduje się  siedziba władz Państwa. Warszawa jest bardzo dużym miastem, z bardzo dużą ilością mieszkańców. 

Zwiedzając Warszawę dzieci powinny zapamiętać najważniejsze miejsca i zabytki. 

Na zaproponowanej przeze mnie stronie zobaczyć można m.in Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, ogrody w Parku Łazienkowskim, Pomnik Warszawskiej Syrenki, Pałac Prezydencki, Krakowskie Przedmieście, Pałac Kultury i Nauki, Grób Nieznanego Żołnierza, Stadion Narodowy. Być może niektóre z dzieci były już w Warszawie, wiec będzie to okazja do wspomnień. 

Warszawę możemy zwiedzać jeżdżąc tramwajem lub metrem.A więc ruszajmy na wycieczkę do Warszawy.

https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/strona=1&sortowanie=wagi&szer_geogr=52.24978605&dl_geogr=21.01216257&promien=50&rodzaj=&waga=&kraina=&wojewodztwo=&tag=&fraza=&data_dodania=

Mam nadzieję, że wirtualny wyjazd był udany. Otwórzcie teraz  książeczki "Olek i Ada" cz. 5 na stronach 16, 17, 18 i 19 

i poproście Rodziców o przeczytanie poleceń, a następnie wykonajcie zadania najpiękniej jak potraficie. Powodzenia!

Teraz ćwiczenia  - aerobic dla dzieci i rodziców przy muzyce elektronicznej, na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=VyqCfyzHpcU


Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. 

Życzę miłego, wiosennego, słonecznego poniedziałku. Przy okazji powtórzcie nazwy dni tygodnia po kolei.

Wasza Pani Ela
DROGIE GRZYBKI!

08.05.2020r

Bardzo serdecznie Was wszystkich witam w kolejnym dniu naszych spotkań na odległość.

Na początek proponuję Wam film edukacyjny : " Polskie symbole narodowe''

Proszę kliknąć w poniższy link:

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

Teraz moi drodzy poproście kogoś dorosłego o przeczytanie Wam wiersza Cz. Janczarskiego

" BARWY OJCZYSTE''

Powiewa flaga,

gdy wiatr ją zerwie,

A na tej fladze

biel jest i czerwień .

Czerwień to miłość ,

Biel- serce czyste....

Piękne są nasze ,

barwy ojczyste.

Może spróbujecie  z Waszymi rodzicami porozmawiać na temat tego wiersza, pomogą Wam w tym poniższe pytania:

- Jakie kolory występują w wierszu?

- Jakie barwy są na polskiej fladze?

- Co oznacza biel a co czerwień?

- Kiedy i gdzie można zobaczyć flagę?

To teraz Grzybki proponuję Wam troszkę się poruszać, ubierzcie wygodny strój i zaczynamy.

Dziś poćwiczymy z przyborem nietypowym a mianowicie z gazetą

Zabawę zaczniemy piosenką : Głowa, ramiona, kolana, pięty.....

Żeby odtworzyć piosenkę proszę kliknąć w link.

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

Proszę przygotować gazetę , zaczynamy.

1. Dziecko siedzi  na dywanie, trzyma przed sobą gazetę , wciąga powietrze nosem ,wypuszcza ustami , tak aby gazeta się poruszała.

2. Zabawa : Zamiana miejsc

Na mojej gazecie sobie siedzę ( siadamy na rozłożonej gazecie)

Na mojej gazecie bębnie sobie( uderzamy ręką)

Na mojej gazecie śpię sobie ( udajemy , że śpimy)

A kiesy usłyszę ton ( np uderzenie w bębenek)

Szybko uciekam stąd( zamieniamy się z rodzicem miejscami)

Powtarzamy zabawę jak inne zabawy po kilka razy.

3. Stoimy w lekkim rozkroku , wspięcie na palcach . Uniesienie złożonej gazety nad głową ,przysiad i ułożenie gazety na podłodze.

4. Jazda na gazecie w siadzie - odpychanie się piętami z przodu i rękami z boku.

5. Maszerujemy wokół gazety , na przerwę( rodzic klaszcze, czy uderza w bębenek) zatrzymujemy się i kucamy na niej.

6. Gazetę kładziemy rozłożoną przed sobą, staramy się przez nią przeskoczyć obunóż, jednonóż.

7. Stoimy w lekkim rozkroku, gazeta złożona w lewej ręce. Skłon tułowia w lewo i dotknięcie podłogi końcem gazety , a potem wyprost. Powtarzamy ćwiczenie po kilka razy , 4xrazy w lewo i 4x w prawo.

8. Maszerujemy ze złożoną gazetą na głowie. 

Z gazety robimy kulkę

9. Toczenie kulki z gazety palcami stopy , na zmianę raz lewą raz prawą.

10. Dobieramy się parami. W parach rzucanie kul do siebie.

11. Leżymy przodem ,tyłem przekładamy papierowe kule z dłoni do dłoni.

12. Stoimy w rozkroku, kreślimy leniwą ósemkę . Zaczynamy od lewej stopy.

13.  Kładziemy się na plecach , nogi ugięte , przekładamy kulkę pod plecami, nad brzuchem.

14. Maszerujemy podrzucamy sobie kulkę z gazety i łapiemy.

15. Pozycja na czworakach.  Popychamy kulkę czołem.

16. " Góra''- stoimy w rozkroku, trzymamy oburącz  kulkę , podnosimy ją jak najwyżej , ręce wyprostowane , wciągamy brzuch, spokojnie oddychamy.

17. " Okręt na wzburzonym morzu''- siadamy na dywanie, odchylamy się do tyłu , kładziemy kulkę na brzuchu , podnosimy zgięte w kolanach nogi.

18. Stoimy w rozkroku , nogi wyprostowane , przesuwamy ją między stopami , naśladujemy mycie podłogi.

19. " Karuzela''- siadamy na gazecie , kręcimy się w kółko odpychając się rękami ,stopami.

20. Rozkładamy gazetę , kładziemy się na niej , prosimy rodziców o włączenie muzyki relaksacyjnej.

To są tylko propozycje ćwiczeń , można podać swoje propozycje z gazetą.

Grzybki jak wiecie z gazety można także stworzyć różne rzeczy, np czapkę, łódkę.

Może spróbujecie swoich sił. Oto pomysły origami z których możecie skorzystać.

https://www.juniorowo.pl/samolot-z-papieru-zabawy-z-kartka/

https://rozbawieni.pl/18-prostych-pomyslow-na-origami-z-dzieckiem/

Proszę jeszcze o wykonanie w książeczkach zadań ze strony 14 i 15

                                                                                      Życzę wszystkim miłego weekendu, p.Ewa


Biblioteka | Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4


Witam Was moi kochani!

                                                                                                                                                                                                       07.05.2020


  Wiemy już,że nasze miasteczko to Skoczów. Skoczów jest polskim miastem leżącym na południu Polski.

Polska to nasz kraj, nasza ojczyzna, jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce.

Nasz kraj ma wiele miejscowości: miast, miasteczek i wsi. Jednym z tych miasteczek jest Skoczów- nasze miasto, które leży u podnóża gór- Beskidów.   

Co to jest Polska?-

Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska- to wieś
i las,
i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak- i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.W książeczkach Olek i Ada na stronach 12 i 13 możecie obejrzeć obrazki przedstawiające krajobrazy i zabytki naszego kraju. 

Wszystko to nasza ojczyzna- Polska( góry, morze, jeziora itd.). Przedstawione w książeczce obrazki pokazują nam piękno naszego kraju.

Po obejrzeniu ilustracji spróbujcie narysować szlaczek- linia przypominająca pętelkę i taka jest też jej nazwa: linia pętelkowa.


Polska jak każdy kraj ma swoje symbole narodowe godło i flagę.  

Godłem Polski jest Orzeł Biały.Jedną z legend związanych z powstaniem   państwa polskiego  i symbolem orła białego jako godła  jest "Legenda o Lechu, Czechu i Rusie". 

Jej treść można znaleźć na stronie:

https://www.polskatradycja.pl/legendy/wielkopolskie/lech-czech-i-rus.htmlZapraszam teraz do wykonania pracy plastycznej „ Orzeł Biały”.

Potrzebna będzie nam kartka koloru czerwonego,  biała i żółta farba.

Odbijając dłonie wykonamy skrzydła a następnie możemy domalować pozostałe elementy.


 

Pozdrawiam Was  serdecznie kochane Grzybki.  Życzę miłej zabawy i udanego dnia

Pani Ela

 

 

 

 

 

 

Kochane  Dzieci, drodzy Rodzice!    

06.05.2020

Dzisiaj  czeka na nas  nie lada wyzwanie- porównujemy ciężar przedmiotów czyli określamy co jest lżejsze, a co cięższe. 

Nie jest to łatwe, bo często nam się tylko wydaje, że coś jest lekkie albo ciężkie, a rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. 

Drogie Dzieci! Żeby określić ciężar wybranej rzeczy używamy wagi. Mamy różne rodzaje wag. W przedszkolu zapoznajemy Was z działaniem wagi szalkowej. 

Zapraszam na ciekawie opracowany i dostosowany do potrzeb dzieci przedszkolnych  program poruszający powyższą  tematykę, na stronie:  

https://abc.tvp.pl/18597433/ciezkie-i-lekkie


Zanim otworzycie prezentację poznajcie treść rymowanki

Lekkie i ciężkie”

Dziś w przedszkolu jest ważenie
Bardzo ważne wydarzenie.
Dzieci ważą wszystko w koło
Zaraz zrobi się wesoło.
Misia z lalką Ania waży
Ciekawe co zauważy.
Siedem klocków z samochodem
Porównuje mały Olek.

Basia kładzie dużą piłkę

A na drugą szalkę – nitkę.

Teraz wszyscy będą wiedzieć
Co jest w górze – to jest lekkie
Co na dole – to jest ciężkie.
A w ogrodzie na huśtawce jest zabawa!
Bartuś cięższy niż Agata,
Tomek lżejszy od Michasia,
Wojtek cięższy od Adasia,
Magda lżejsza jest niż Gosia,
Ewa cięższa jest niż Dosia.Jeśli nie mamy w domu wagi szalkowej, możemy wykonać ją sami, wykorzystując wieszak na ubrania. 

Dzieci obserwują i określają ciężar: co jest lżejsze,  co cięższe, a może waży tyle samo? 

Liczę na pomoc Rodziców i zachęcam do wspólnej zabawy.

 Instrukcję wykonania wagi szalkowej z wieszaka zawiera strona:

https://kz1.pl/13019/jak-z-czego-zrobic-wage-do-zabawy-dla-dziecka


Mam nadzieję, że znajdziecie jeszcze czas i siły  na zadania w książeczkach „Olek i Ada”, strony 8,9,10,11. 

Pozdrawiam serdecznie bawcie się dobrze!

Pani Ela
 

               

Dzień dobry! Witam Was serdecznie w majowy poranek!

5.05.2020Kontynuując temat związany z naszym miasteczkiem chciałabym dzisiaj zaprosić Was do wysłuchania legendy związanej ze Skoczowem. 

Poproście Rodziców o przeczytanie historii o "Zuzance i utopcach". 

Dawno temu krążyły w Skoczowie legendy o stworkach, które zamieszkiwały w Wiśle, a nazywano je utopcami. 

Jak wiadomo w każdej legendzie jest trochę prawdy i trochę fantazji.  

Treść legendy związanej z naszym miasteczkiem znajdziecie na stronie:

http://szidikur.blogspot.com/2014/05/o-tym-jak-zuzanka-posza-w-kumy-do.html

Ciekawa jestem, jak wyobrażacie sobie legendarnego utopca. Zachęcam do narysowania lub namalowania takiego stworka.

Mam nadzieję, że każdy z Was zna już swój adres zamieszkania. Może znacie jeszcze jakieś inne ulice naszego miasta. 

Piękno naszego miasteczka przedstawia galeria zdjęć., którą można podziwiać na stronie

http://www.skoczow.pl/page/91,galerie.html?id=4.

Drogie Dzieci proszę abyście zapamiętały najważniejsze zabytki naszego miasta, znaną postać- pisarza Gustawa Morcinka, którego pomnik znajduje się w centrum miasta. Jego imieniem nazwano także Muzeum w Skoczowie. 

Przypomnę Wam też, że na Kaplicówce znajduje się pomnik wzniesiony na pamiątkę 

pobytu Papieża Jana Pawła II w Skoczowie.

 Pomnik mieliśmy okazję wspólnie podziwiać podczas jesiennej wycieczki. 

Jeśli coś zainteresuje Was jeszcze, pytajcie Waszych Rodziców, którzy na pewno udzielą Wam odpowiedzi.

W książeczkach Olek i Ada dzisiaj pracujemy na stronie 6 i 7.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia i moc uścisków na cały dzień.

Pani Ela 4.05.2020

Witam  serdecznie kochane Dzieci, drodzy Rodzice!

Mam nadzieję, że miło spędziliście majowe święta. Dziękuję serdecznie za wszystkie wiadomości, pozdrowienia i zdjęcia, a przede wszystkim za korzystanie 

z pomysłów zajęć i zabaw, których piękne efekty widzimy na zdjęciach. Zapraszam na naszą grupową galerię. 

Dzięki nadesłanym zdjęciom możemy zobaczyć  uśmiechnięte buzie  Dzieciaków, które rekompensują chociaż w części, tak niespodziewanie  przedłużającą się przerwę w naszych wspólnych zabawach. 

Zobaczmy teraz , co słychać u Oliwki, Ignasia, Wojtusia, Olka, Jasia M. , Jasia N., Kubusia K., Marianki, Sary.   W najbliższym czasie  będziemy rozmawiać o Polsce, naszej ojczyźnie. Rozpoczniemy wiadomości, które są  dzieciom  najbliższe, czyli zdobycia jak największej wiedzy na temat  własnych domów, własnej miejscowości i bliskich im krajobrazów. W tym miejscu możemy przypomnieć sobie naszą jesienną

wycieczkę na wzgórze Kaplicówka, z którego mogliśmy podziwiać panoramę naszego pięknego miasta.


    Skoczów jest naszym miasteczkiem, ma wiele  pięknych  zabytków i kolorowych kamieniczek. Przez Skoczów przepływa największa z polskich rzek -Wisła.  

Charakterystyczne miejsca i zabytki znajdziecie  na stronie internetowej, spróbujcie je  rozpoznać.      

https://pl.wikivoyage.org/wiki/Skocz%C3%B3w#Zabytki

Przedstawiam Wam też, jak wygląda  herb Skoczowa, zastanówcie się, czy gdzieś widziałyście już taki znak rozpoznawczy.  


Drodzy Rodzice! Bardzo  proszę  o zapoznanie  dzieci z prezentacją dotyczącą  naszego miasta oraz  utrwalenie   z dziećmi znajomości adresu zamieszkania.

Dzisiaj rozpoczynamy  część 5  książeczek „Olek i Ada”. Proszę o zrobienie zadań ze stron 3,4,5.

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia

Pani Ela

 30.04.2020

Drodzy Rodzice! Dziękuję serdecznie za odebranie książeczek z przedszkola i systematyczną pracę z dziećmi w domu.

 Od jutra rozpoczyna się  najpiękniejszy miesiąc roku- maj, wraz z nim nadchodzą ważne polskie święta. 

Pierwszym z nich jest Święto Pracy,  drugim Święto Flagi , trzecim Święto Narodowe Trzeciego Maja. 

Czas narodowych Świąt sprzyja rozmowom i zapoznawaniem dzieci z pojęciami patriotyzmu i tożsamości narodowej.


Jak uczyć dzieci wiedzy o Polsce i patriotyzmu?

        Przede wszystkim uczmy dzieci miłości do Polski, zaczynając od poznawania własnych domów, własnej miejscowości i bliskich im krajobrazów. Odwiedzajmy z nimi niezbyt odległe zabytki i uczmy odpowiedniego zachowania w miejscach publiczno-kulturalnych, zaznajamiajmy z rodzinnym folklorem i tradycjami.


         Uczmy je polskich symboli narodowych: hymnu, barw, godła. Mówmy o najważniejszych rzekach, miastach i ich zabytkach. To wcale nie musi być nudne. Prawie każda polska miejscowość ma przecież do opowiedzenia swoje legendy, które są genialne!  

    Rozmawiajmy z dziećmi  o słynnych Polakach, o polskich wynalazkach, które zmieniły świat. Uczmy dzieci dumy z naszej ojczyzny.

    W kształtowaniu u dzieci postaw patriotycznych możemy wykorzystać zarówno teksty literackie, legendy, wiersze. 

Jednym z nich jest piękny wiersz R. Przymusa


"Polska" 
Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.


Przed nami Święto flagi. O naszych barwach ojczystych piękny wiersz napisał Czesław Janczarski.

"Barwy ojczyste"

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze 

biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość, 

biel - serce czyste.

Piękne są nasze 

barwy ojczyste.

Zachęcam też do wysłuchania i wspólnego śpiewania piosenki” Jesteśmy Polką i Polakiem”, która pięknie oddaje piękno naszej ojczyzny.

                                                             https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/piosenki-i-wiersze-patriotyczne-jak.html

Zapraszam także do wykonania flagi biało-czerwonej. 

W zabranych z  przedszkola teczkach znajdziecie Państwo kartę pracy nr 20.

Drogie Dzieci! Wytnijcie i pomalujcie właściwą część polskiej flagi na czerwono z jednej strony. Poczekajcie, aż wyschnie i pomalujcie ją z drugiej strony. Całkowicie suchą, pomalowaną chorągiewkę przyklejcie do patyka. Powodzenia!

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za wszystkie wiadomości. Życzę miłego majowego świętowania.

Wasza Pani Ela
                                                             

                                                                                                                                              29.04.2020

DZIEŃ DOBRY GRZYBKI!

DZIEŃ DOBRY RODZICE!   Witam bardzo serdecznie , witam tych którzy są dziś weseli, którzy lubią się bawić na świeżym powietrzu,którzy dbają o przyrodę, którzy lubią kapać się w wodzie, którzy segregują śmieci , którzy dziś szybko wstali no i oczywiście pozdrawiam wszystkich.

  Moi drodzy w ostatnich dniach zdobyliście dość sporo ciekawych informacji na temat przyrody , jak o nią dbać , jak oszczędzać wodę, dlaczego segregujemy śmieci , wiecie co to jest ekologia, co to jest recykling.

W związku z tym takim zwieńczeniem tych zajęć będzie Quiz ekologiczny.

Zobaczymy co udało Wam się zapamiętać. Jeżeli daliście radę to brawo jesteście prawdziwymi przyjaciółmi przyrody.

" DBAMY O PRZYRODĘ''- QUIZ WIEDZY EKOLOGICZNEJ

I.

1.Jeżeli zobaczysz w lesie butelkę , co z nią zrobisz:

a. przejdziesz obok niej

b. weźmiesz i wyrzucisz ją do kosza

c. przeniesiesz ją w inne miejsce

2. Podczas grzybobrania z rodzicami znajdziesz muchomora , co z nim zrobisz:

a. oglądasz go

b. wyrzucisz do kosza

c. nadepniesz na niego

3. Gdy zobaczysz w lesie ogień co zrobisz:

a. szybko uciekniesz

b. nic nie robisz 

c. powiadomisz osobę dorosła i zadzwonicie na Straż Pożarną

4. Na spacer do lasu zabierasz soczek w kartoniku, po jego opróżnieniu :

a. chowasz kartonik żeby nie było go widać

b. zakopujesz w ziemi

c. zabierasz do domu i tam go wyrzucasz do kosza

5. Jesteś nad rzeką . Widzisz tam sąsiada myjącego samochód. Co zrobisz?

a. mówisz mu, że w ten sposób zanieczyszcza rzekę

b. pomagasz mu

c. nic nie mówisz idziesz sobie dalej

6. W parku słychać śpiew ptaków .A Ty:

a. przysiadasz i słuchasz ich śpiewu

b. rzucasz w nich kamieniami

7. Idziecie z mamą na zakupy, zabieracie ze sobą:

a. torbę z materiału

b. foliową reklamówkę

8. Co robisz ze zużytymi bateriami:

a. wrzucasz do specjalnego pojemnika

b. wyrzucasz do lasu

9. Segregując odpady, co wyrzucisz do plastiku:

a. szklana butelkę

b. plastikową butelkę

c. pudla kartonowe

10. Co robisz z zawartością worków ze śmieciami

a. segregujesz i wrzucasz do odpowiednich pojemników

b. zakopujesz w ogrodzie

11. Co powstanie z przetworzonej makulatury
a. lekarstwa

b. nowe zeszyty, książki

c. torby plastikowe

12. Jak oszczędzasz wodę

a. przy myciu zębów odkręcasz kran i woda sobie leci

b. bierzesz kąpiel w wannie

c. bierzesz szybki prysznic

13. Który pojazd nie zanieczyszcza środowiska jest ekologiczny

a. motor

b. rower

c. samochód

14. Co to jest recykling?

a. wyścigi samochodowe

b. opady deszczu

c. przetwarzanie odpadów powtórne ich wykorzystanie

15. Podczas akcji " Sprzątamy świat''

a. dzieci są zaopatrzone w rękawiczki i torby jednorazowego użytku

b. dzieci są ubrane elegancko

16. Będąc na spacerze w lesie

a. odpoczywasz słuchając szumu drzew

b. łamiesz gałęzie

c. głośno hałasujesz , żeby przestraszyć mieszkające tam zwierzęta

17. Czy można żyć nie pijąc nic:

a. tak

b. nie wiem

c. nie

18. Czy ścieki To:

a. brudna woda

b. woda do kąpania

c. oczyszczona woda

19. Podczas wiosennego spaceru zauważasz pierwsze wiosenne kwiaty, co robisz:

a. bawisz sie nie zwracając uwagi, że je podeptasz

b. zrywasz je i zabierasz do domu

c. przyglądasz się im wiedząc, że nie wolno ich zrywać

20. Dzień Ziemi obchodzimy:

a. 15 czerwca

b. 22 kwietnia

c. 7 maja

Zabawa : " Rzut do celu"

Rodzic rozdaje dziecku kilka kartek gazety, papieru. Zadaniem dziecka jest zwinięcie ich w kulkę .

Wykonuje rzut np. do kosza, czy pudełka. Liczymy ilość wykonanych rzutów. ( Te papierowe kule wykorzystamy w dalszej części)

II.

" BYŁ LAS''

Zapraszam teraz do uważnego posłuchania tekstu.  Przygotujcie sobie wykonane przez Was kule papierowe.

Gdy usłyszycie w tekście , który przeczyta Wam rodzic, złe zachowanie bohaterów tego tekstu to zaznaczcie to wrzuceniem kuli do kosza. Gotowi ! Zaczynamy!

 Był las proszę was- a do tego lasu , dla zabicia czasu przyszło kilku młodzieńców....

Jeden wyrzeźbił nożem nazwisko na korze drzewa, inny skopał niewinne grzyby.

Następny- wesołość wzniecił bo porozrzucał śmieci.

Ten rudy- wrzeszczał jak goryl, echo gra do tej pory

Wysoki - z patykiem w dłoni zaczął wiewiórkę gonić .

A najgrubszy tak się rozgniewał , że tłukł butelki o drzewa.

A pozostali dla rozrywki gałęzie łamali.

A las proszę Was westchnął żałośnie i rzekł- ja przecież rosnę dla Was ,

ale nie wiem czy dobry człowiek z Was wyrośnie.

Po wrzuceniu papierków koniecznie je przeliczcie.

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania dotyczące tego tekstu.

Czy Ci młodzi ludzie dobrze się zachowywali ? Czy tak można robić? Czy planeta Ziemia ucieszy się z takiego postępowania?

Zabawa relaksacyjna przy muzyce. Poproście mamusie czy tatusia , żeby puścili Wam relaksacyjna muzykę, przy której odpoczniecie i nabierzecie siły na dalsze zadania , a będą to  uwielbiane przez Was zagadki 

III.

ZGADUJ- ZGADULA

1. Bardzo proszę wszystkie dzieci ,

niech wrzucają do mnie śmieci...........- kosz

2. Używamy jej do gotowania, mycia, prania

potrzebna jest nam wszystkim..............- woda

3. Bywa czarny, siwy, bury

płynie z kominów pod chmury..............-dym

4. Pełno go wszędzie choć go nie widać

Czyste chcemy wdychać ................-powietrze

5.Służy mu za wędkę ,dziób ma czerwony długi ,

którym sobie łowi żaby kolo strugi...........- bocian

IV.                                                               ZAGADKI TAK lub NIE

1. Wodę należy oszczędzać .

2. W lesie można głośno krzyczeć.

3. Hałas bardzo szkodzi zdrowiu.

4. W lesie można sobie odpocząć , posłuchać śpiewu ptaków.

5. Nie trzeba segregować śmieci.

6. Można łamać gałęzie w parku, w lesie.

7. Do pojemnika z plastikiem można wrzucić kartonowe pudełko.

8. Pojemnik na papier jest koloru niebieskiego.

  

  Po rozwiązanym Quizie drodzy Rodzice doceńcie swoje dzieci dużymi brawami .

Drogie Grzybki myślę, że udało Wam się rozwiązać quiz wiedzy ekologicznej . Jeśli tak to jesteście Prawdziwymi Przyjaciółmi Przyrody i możecie złożyć ślubowanie.

ŚLUBUJEMY UROCZYŚCIE

BYĆ PRZYJACIÓŁMI PRZYRODY .

DBAĆ O ŚRODOWISKO , OSZCZĘDZAĆ PRĄD,

SEGREGOWAĆ ŚMIECI , OSZCZĘDZAĆ WODĘ

 I ZACHĘCAĆ DO TEGO WSZYSTKICH .

BĘDZIEMY MĄDRZE I OSZCZĘDNIE JEJ UŻYWAĆ

I CHRONIĆ PRZED NIEGRZECZNYMI DZIEĆMI.

ABY NIKT JEJ NIE MARNOWAŁ I NIE ZANIECZYSZCZAŁ.

PRZYRZEKAMY! GRZYBKI.

                                                                                        Życzę miłej zabawy. Pani Ewa    

           

    

           Witam Was moi mili w wiosenny słoneczny poranek.                                 28.04.2020                                           

                            Dzisiaj zapowiada się bardzo ciepły dzień.Pewnie każdy z Was, kto tylko będzie mógł, spędzi go w ogrodzie czy na balkonie.

 Życzę, aby dzisiejszy wtorek  minął miło i radośnie.  

Jak widzicie, pogoda nam dopisuje, ale przydałby się solidny wiosenny deszczyk. Wszyscy na niego czekamy.

Wczoraj mówiliśmy o oszczędzaniu wody, teraz w jeszcze większym stopniu zwracajmy na to uwagę. 

Jak już mówiliśmy ekolog oszczędza wodę, dba o środowisko, nie zanieczyszcza powietrza.

O tym opowie nam wesoła piosenka” Ekologa znak”, której posłuchajcie otwierając stronę:

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU

Piosenka jest skoczna i  „ wpadająca w ucho”, zapraszam do wspólnego śpiewu, a może i tańca.

Kolejna dzisiejsza propozycja to praca plastyczna z materiałów wtórnych: „ Ekologiczny kwiatuszek” 

Instrukcję do wykonania tej pracy znajdziecie na stronie

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/107-ekologiczny-kwiatuszek

Pracę można wykonać według własnego projektu. Zapraszam do miłej zabawy.

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. 

Drogie Dzieci!  Może będziecie mieli okazję pomóc   Rodzicom w sadzeniu kwiatów, krzewów, wiosennych pracach w ogrodzie. 

Obserwujcie wszystko bardzo skrupulatnie, jak się spotkamy, chętnie posłucham waszych wspomnień. 

Czekam też  na wiadomościom Was.

Pani Ela

 

 
Drogie Dzieciaki, drodzy Rodzice! Witam Was bardzo serdecznie! 

27.04.2020

Rozpoczynamy kolejny tydzień zabaw on -line. Nadal trwa przerwa w naszych codziennych spotkaniach w przedszkolu, dlatego też bardzo dziękuję Rodzicom za zabranie książeczek "Olek i Ada" do domów. Kto jeszcze nie zdążył ich odebrać,  może to zrobić w najbliższym czasie w godzinach dopołudniowych. 

Dziękuję także  za wszelkie formy kontaktu, pozdrowienia i miłe słowa.

Na początek dzisiejszego spotkania zajrzyjmy do naszych kolegów , jak ostatnio spędzali czas.
Miło widzieć Was zdrowych i uśmiechniętych. Dziękuję za wszystkie zdjęcia i przesłane wiadomości, czekam na następne.
Kontynuując nasza tematykę  związaną z ekologią porozmawiamy dzisiaj o wodzie. Woda jest nam niezbędna do życia , należy więc pamiętać o  oszczędzaniu wody, aby nigdy nam jej nie zabrakło oraz dbać o jej czystość  w otaczających nas  rzekach, jeziorach, stawach, studniach, potokach.  

Drogie Grzybki pamiętajcie, żeA oto kilka ważnych haseł, które też warto zapamiętać:

Czysta woda zdrowia doda.
Drogie dzieci, miłe Panie oszczędzajcie  wodę w kranie.
Gdy wody będzie brak, to życie straci smak.
Oszczędzaj wodę bez niej nie ma życia.
Oszczędzając wodę chronisz przyrodę.
Pamiętaj człowieku młody, nie wolno marnować wody.
Woda energii doda.
Woda cenniejsza od złota.
Woda źródłem życia.
Wodę kochamy, więc ją oszczędzamy.

 Woda na naszej  planecie znajduje się w ciągłym ruchu, nazywanym cyklem hydrologicznym. Wynika z tego, że zasoby wodne pozostają niezmienne od milionów lat. Krążąc w atmosferze, na ziemi i pod ziemią, woda napędza ten cykl bez końca.

Te trudne wiadomości przybliży nam Paxi, na spotkanie z którym zapraszam na stronę:

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8&feature=youtu.be


Zapraszam też do wykonania doświadczenia z wodą, w którym dziecko może obserwować parowanie i skraplanie się wody.

 Nad czajnikiem trzymamy lusterko z uchwytem. Stwierdzamy, że powierzchnia jest gładka i sucha. Gotujemy wodę w czajniku elektrycznym. Obserwujemy parowanie wody wychodzącej z dzióbka czajnika. Wydobywający się  obłoczek to para wodna , a biała chmurka to już małe kropelki wody w płynie. Dzieci obserwują lusterko  jest ono mokre z kropelkami wody, która spływa w dół. Stwierdzamy, że para wodna zamieniła się w płyn.

Ciekawe propozycje inspirujace zabawy związane tym tematem można znaleźć na stronie

https://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/artykul/woda-zrodlo-zycia


Po tylu ciekawostkach koniecznie wskazana byłaby odrobina ruchu. Dzisiaj proponuje ćwiczenia w parach według instrukcji, która zawiera strona:

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4&feature=youtu.be

Z zestawu ćwiczeń  można wybrać kilka propozycji,  w zależności od kondycji i warunków domowych. 

Podejrzewam że będziecie się dobrze bawić podczas  wspólnych ćwiczeń, czego z całego serca Wam życzę.

Pozdrawiam Was  serdecznie moje  wspaniałe Grzybki , miłej zabawy!

W książeczkach Olek i Ada pracujemy na stronach 71-80 oraz w miarę możliwości nadrabiamy zaległości na wcześniejszych stronach.

Wasza Pani Ela


Uwaga Rodzice Grzybków!!!

Od 24 kwietnia( piątek) w godzinach 8.00- 13.00 będzie można odbierać z Przedszkola książeczki "Olek i Ada", które będą czekały na Was w półeczkach indywidualnych w szatni. W cz. 4 można uzupełnić w miarę możliwości treści, które już przepracowaliśmy w PDF. Od maja rozpoczynamy pracę w cz. 5, będzie więc można na bieżąco uzupełniać karty pracy zgodnie  z tematyką, którą będę podawała na stronie internetowej. Nie wykonujemy wszystkich lub przypadkowych  zadań. 

Bardzo proszę, aby książeczki były szanowane, znalazły w Waszych domach wyznaczone stałe miejsce. 

Wykonane przez dzieci zadania należy sprawdzić i wskazać ewentualne błędy. 

Pamiętajmy, że są to karty pracy, a wiec służą nam do ćwiczeń, wykonanych zadań nie poprawiamy i nie gumujemy. 

Dzieci mają wykonywać ćwiczenia samodzielnie, na miarę swoich możliwości jak najlepiej 

Za wykonane zadania proszę stosować pochwały.  

Mam nadzieję, że będzie jeszcze szansa na to żebyśmy spotkali się w przedszkolu, nie wiadomo jednak czy praca będzie mogła przebiegać jak dotychczas.

Książeczki przyniesione z domu przez niektóre dzieci, związane z tematyką przyrodniczą są w naszej sali na czerwonej półeczce. Proszę podejść na górę i też je odebrać


                 

Dzień dobry! 

Czy Dzieci są dziś z nami? Witamy Was brawami! 

To nasza przedszkolna, powitalna piosenka, którą możecie powitać dzisiaj Waszych domowników. 

24.04.2020

    Co to jest ekologia ? Na to pytanie odpowie Wam wierszyk D. Klimkiewicz, W. Drabik, o przeczytanie którego poproście Rodziców.

Ekologia – mądre słowo
a co znaczy - powiedz sowo?
Sowa chwilę pomyślała
I odpowiedź taką dała:
„To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc, krótko w paru zdaniach
O wzajemnych powiązaniach.
Między nami, bo to wszystko
To jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
- powiedziała mądra sowa…


 

      Ziemia to nasza planeta, dzięki której możemy żyć, bawić się, uczyć i codziennie uśmiechać. Będziemy szczęśliwi na ziemi tylko wtedy, gdy zadbamy o otaczające nas powietrze, rośliny, wodę, zwierzęta i ochronimy środowisko przyrodnicze przed zanieczyszczeniem. 

Jest na to wiele sposobów, jednym z nich jest segregacja śmieci.


 Papier, puszki, szkło, plastiki,
posprzątamy w pojemniki.
Posprzątamy sprawnie, pięknie,
bo nam świat przez śmieci pęknie.


 

 Chciałabym, żebyście zapamiętali trzy kolory pojemników, do których wrzucamy śmieci:

Żółty-plastik

Niebieski- papier

Zielony –szkło

W książeczkach Olek i Ada  znajdziecie ilustracje na stronie 78.

Ciekawe czy poradzicie sobie z segregowaniem śmieci w zabawie on-line na stronie:

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci

 Jeśli wykonanie zadania wypadło dobrze. Gratuluję!

Z czystego środowiska cieszą się rośliny i zwierzęta.

Ciekawa jestem jak wyobrażacie sobie drzewko wesołe i drzewko smutne.

Podzielcie kartkę na połowę i z lewej strony kartki narysujcie drzewko wesołe, a z prawej smutne. 

Mam nadzieję, że tych smutnych drzewek będzie wokół nas jak najmniej. Trzeba tylko o to zadbać. 

Myślę, że Wasze rysunki podpowiedzą Wam jak to zrobić.

W książeczkach Olek i Ada cz.4, pracujemy na stronach 72-80.

Pozdrawiam serdecznie, czekam na wiadomości, niedługo dołączę kolejne zdjęcia.

Pani Ela

 

 

 

 

 

 

 

Witam Was moi kochani!   

Wraz z promykami wiosennego, porannego słoneczka pozdrawiam serdecznie!

23.04.2020

Dzisiaj zapraszam do zabaw matematycznych z figurami geometrycznymi.

Zabawę rozpoczniemy wesołą piosenką o figurach, którą znajdziecie na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM&fbclIwAR16ujTVoCXtf6jCRpQ4XiVYXcKJK6UfIjs3WGGuAleWieKbvfC7PKDv8sgid=

Drogie Dzieci nazwijcie teraz figury na obrazku:Poproście teraz o pomoc Rodziców. Będzie trzeba wyciąć  z kolorowego papieru po kilka figur ( koła, trójkąty, kwadraty, prostokąty)  różnej  wielkości 

i koloru. Jeśli nie macie kolorowego papieru można figury narysować, pokolorować  i wyciąć. 

Drogie dzieci przypomnijcie sobie nazwy poszczególnych figur, posegregujcie je  według:

- kształtu,

- koloru

-wielkości;

policzcie figury w każdym utworzonym zbiorze.

Spróbujcie ułożyć jakiś rytm wykorzystując wycięte figury, a następnie ułóżcie z nich obrazek. Powodzenia!!!

 

Kolejną ciekawą zabawa logiczną jest tangram. Łamigłówka ta rozwija zdolność kreatywnego myślenia i wyobraźnię, a także uczy koncentracji.

 

Informacje na temat tej zabawy zawiera strona

 

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/31/figury-geometryczne-gry/

Z siedmiu figur możemy ułożyć różne kompozycje, podaję kilka propozycji:

 

Można też skorzystać z gry on –line, pewnie będzie to frajda ale w tej grze trzeba dobrze pomyśleć i próbować swoich sił. 

 Grę znajdziecie na poniższej stronie:

http://bobibobi.pl/gra/tangram-dla-dzieci/


Polecam i życzę miłej zabawy! 

Pani Ela                 


                                         
Witam wszystkich  bardzo serdecznie!                                                                                                                                                 22.04.202022 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI. - ppt video online pobierz                     


   Drogie dzieci dziś jest środa tj. 22.04. To jest bardzo ważny dzień dla nas, ponieważ w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.  Święto to ma na celu przypomnienie nam  jak ważna jest dla nas Ziemia i jaka należy o nią dbać.  Należy o nią dbać nie tylko ten jeden dzień ale codziennie. Ziemia to nasz dom, który każdy kocha  i szanuje. Tak jak domem ,należy się opiekować nasza planetą. Patrząc na to wszystko  z biegiem czasu  Ziemia stała się takim ogromnym wysypiskiem,  ludzie przestali się o nią  troszczyć  , zapomnieli o niej .

Aby śmieci było mniej można je przetwarzać, ale najpierw należy je oddzielić od innych. Najlepszym sposobem na to jest segregacja śmieci. To jeden ze sposobów dbania o planetę. Zanim odpady wrzucimy do pojemników zgniatamy butelki, odrywamy etykiety, odkręcamy nakrętki.

Zachęcam Was do zrobienia w domu takich pojemników na śmieci. Można do tego wykorzystać np pudełka i okleić kolorowym papierem. Jak wiecie każdy pojemnik ma swój kolor do którego wrzucamy odpowiednie śmieci.


Zdalne nauczanie - Smerfy - Przedszkole Publiczne 14

Czy wiecie co można wrzucić do tych pojemników? Zastanówcie się , rodzice na pewno Wam pomogą rozwiązać to zadanie .

W dokładnym zrozumieniu pojęcia recykling  pomoże Wam film edukacyjny

" Rady na odpady'' link podany poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k

O tam jak jeszcze można zadbać o Ziemie pokazuje bajka

" Ekologiczny dom'', link podany poniżej

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

Teraz zapraszam Was do wysłuchania wiersza G. Koby

" Rzeczka''

Była sobie książeczka,

a w tej książeczce rzeczka.

Taka malutka, srebrzysta biała,

aż tu nagle oniemiała.

Stanęły nad brzegiem

dzieci niegrzeczne

i zabrudziły całą rzeczkę.

Powrzucały wszystko, co miały

i do kąpieli się rozebrały.

A rzeczka na to:

- Nie lubię bardzo

gdy ktoś zaśmieca !

Wszystkim takim

wymierzam karę

i kąpać się im

nie pozwalam wcale!

Kiedy dzieci to usłyszały

nagle wszystkie posmutniały.

- Nie będziemy już więcej wrzucać śmieci !

Zaczniemy ostrzegać niegrzeczne dzieci!

Jutro nad brzegiem

tabliczkę postawimy :

BĄDŹ PRZYJACIELEM PRZYRODY

I NIE ZAŚMIECAJ WODY!!!

Po jego wysłuchaniu proponuję odpowiedzieć na parę pytań:

-kto przyszedł nad rzeczkę?

-co zrobiły dzieci?

-co im powiedziała rzeka?

- co dzieci obiecały rzece?

Tak jak już wiecie ważna jest segregacja śmieci . Kiedy są one posegregowane można z nich stworzyć nowe rzeczy. Ponowne wykorzystanie i przetworzenie odpadów to recykling.

Z butelki po soczku, czy jogurcie można zrobić instrument muzyczny.  Wystarczy okleić  pojemnik kolorowym papierem i wsypać np groch, fasolę. Poniżej podane są propozycje innych  instrumentów muzycznych.

https://ekodziecko.com/category/instrumenty

Oto propozycje na wykorzystanie odpadów. Może coś Wam się spodoba i zrobicie coś fajnego.

http://dobrzesiebaw.pl/co-zrobic-z-plastiskowej-butelki-zabawki-ze-smieci/

Teraz moi drodzy ekolodzy, myślę , że mogę Was tak nazwać,  przyszedł czas na ruch!  Przygotujcie wygodny strój, butelkę plastikową i oczywiście dobry humor.

Ćwiczenia z wykorzystaniem butelki plastikowej

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/cwiczenia-gimnastyczne/716-wiczenia-i-zabawy-z-wyko

                                          

PAMIĘTAJCIE ABY ZOSTAĆ PRZYJACIELEM PRZYRODY NALEŻY  CODZIENNIE O NIĄ DBAĆ!!!

ZAPAMIĘTAJ!!!


kari (kari6893) na Pintereście


Życzę wszystkim miłośnikom przyrody miłego dnia. Pozdrawiam P.Ewa

Zapraszam do korzystania także z różnych ciekawych pomysłów prezentowanych przez Misiową mamę, poniżej Misiowa mama zaprasza do quizu na temat ekologii. Koniecznie skorzystajcie i sprawdźcie Swoją wiedzę.

                                                                              

21.04.2020 

Witam serdecznie w kolejnym dniu 

 

Poznaliśmy ostatnio wiele ciekawostek związanych z życiem zwierząt na wsi. 

Dzięki pracy w gospodarstwie otrzymujemy żywność, ale nie tylko.  

Jakie dobra płyną do nas z wiejskich zagród ilustruje strona:

https://strefamalucha.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/wiejskie-dobra.pdf

Jednym z najbardziej popularnych produktów jest mleko. Jak to się dzieje, że w naszych kubeczkach pojawia się ten smaczny 

i pożywny napój, możecie zobaczyć na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=xJRi9ykdZP0

Teraz zagadki słuchowe, mam nadzieję, że nie sprawią Wam większej trudności:

https://drive.google.com/file/d/1mjGDNZm7VilncSVR7il9ocnQsiP8aSkL/view

Na zakończenie naszej  przygody z wiejskim podwórkiem proponuję kolorowankę, którą znajdziecie na poniższej stronie.

https://mamotoja.pl/pub/kolorowanki/farma/farma.pdf

zachęcam także do przeczytania bajki terapeutycznej:

"Na wiejskim podwórku" słuchanie bajki terapeutycznej Tatiany Jankiewicz” 


Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie otoczonej dębami znajdowała się wioska, a na jej skraju małe podwórko, na którym mieszkały zwierzęta. Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe świnki, brodate kózki, żółte kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. Życie tam płynęło spokojnie, a zwierzątka żyły w wielkiej przyjaźni. Całe dnie spędzały na zabawach, figlach i psotach. Były dla siebie miłe, dobre i uczynne, często mówiły proszę, przepraszam, dziękuję. Wszystkie zwierzęta bardzo się lubiły i pomagały sobie w trudnych chwilach. Zwierzątka dbały o swój wiejski ogródek, w którym rosły piękne, kolorowe kwiaty. Codziennie troszczyły się o nie, podlewały je, a one odwdzięczały się kolorami, jak tęcza i cudownym zapachem. I tak mijał dzień za dniem, miesiąc za miesiącem…
Pewnego dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się ZŁOŚĆ. Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. Szeptała zwierzątkom niemiłe słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na podwórku zapanował bałagan i hałas. Zwierzęta kłóciły się ze sobą – świnki wyzywały kózki, kaczki wyzywały kurki, a koniki podstawiały kopytka owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te przewracały się. Nie myślały o tym, że komuś może stać się krzywda. Zapominały o magicznych słowach. Nie potrafiły już bawić się razem, krzyczały na siebie, hałasowały i przestały uśmiechać się do siebie. Były dla siebie niemiłe, co bardzo cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka zapomniały również o swoim ogrodzie, o kwiatkach, pięknych jak tęcza, które powoli stawały się coraz brzydsze i już tak nie pachniały.
Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym świecie i dotarła do dobrej, wiosennej wróżki, która postanowiła pomóc zwaśnionym zwierzętom. Zasmuciła się bardzo ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych kwiatów oraz wykrzywione od złości miny zwierzątek. Czarodziejka prosiła zwierzęta, by zmieniły swoje postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ, by ta opuściła wiejskie podwórko i odeszła daleko ,daleko…ale ani zwierzątka, ani ZŁOŚĆ nie słuchały jej. Wtedy wróżka podarowała zwierzętom magiczne pudełko i poprosiła, by złapały w nie ZŁOŚĆ. Zwierzątka bardzo ucieszyły się z prezentu ,ponieważ były już bardzo zmęczone ciągłymi kłótniami. Gdy ZŁOŚĆ spała, złapały ją i włożyły do pudełka. W pudełku Złość zamieniła się w coś miłego i przyjemnego, w coś, co pozwoliło zwierzętom zrozumieć, że o wiele przyjemniejsze jest życie w zgodzie, gdzie nie ma hałasu, kłótni i gdzie panuje przyjaźń…
Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek…Rozmowa na temat przeczytanej bajki:
- jak zachowywały się zwierzęta na początku bajki?
- co zmieniło zachowanie zwierzątek?
- jakie było zachowanie zwierząt, gdy do wioski wkradła się złość ?
- które zachowanie zwierzątek podobało wam się lepiej i dlaczego?
- co pomogło zwierzątkom w ich zmianie?
Od jutra nowa tematyka związana z ekologią. 22.04- Światowy  Dzień Ziemi. 

 Propozycje zabaw przekaże Wam Pani Ewa.

  

Przesyłam serdeczne pozdrowienia, dziękuję za wszystkie wiadomości i zdjęcia, 

na które codziennie  czekam z niecierpliwością.

 Cieszę się moje kochane "Grzybki",  że jesteście zdrowi i macie tyle pomysłów na dobrą zabawę.

Pani Ela


20.04.2020

Witam serdecznie w piękny wiosenny, słoneczny poranek. Z pewnością usłyszeliście za oknem śpiew ptaków, które z każdym dniem coraz głośniej oznajmiają nam, że wiosna zagościła u nas na dobre. Być może jasne  promyki wiosennego słoneczka skutecznie przegonią to złe choróbsko i znów powrócimy do codziennych spotkań w przedszkolu. 

Dzisiaj mamy poniedziałek.Zachęcam do powtórzenia nazw dni tygodnia po kolei, następnie podzielimy nazwy dni tygodnia na sylaby, a komu się uda wysłuchać pierwsze głoski w nazwach  kolejnych dni, to wielki z niego zuch. Można także wymyślić jakieś inne wyrazy rozpoczynające się na tę samą głoskę jak np. poniedziałek [p] jak parasol, podłoga, pudełko itp. Spróbujcie koniecznie w ten sposób się pobawić, ciekawe ile wyrazów wymyślicie Wy, a ile Wasi Rodzice.


Teraz zapraszam na naszą galerię. Dziękuję serdecznie za wszystkie wiadomości i zdjęcia, dzięki którym wspólnie możemy dzielić się pomysłami na dobrą zabawę, a przede wszystkim  przesyłać uśmiechy i dobrą energię. Wszyscy już bardzo tęsknimy za wspólnymi spotkaniami i zabawami  w przedszkolu. 

     Dzisiaj zachęcam do zapoznania się z treścią opowiadania, w którym Olek i Ada odwiedzają wiejską zagrodę, tak jak zrobiła to nasza koleżanka  Sara, jak widać na prezentowanych wcześniej zdjęciach.

„Kaczęta, prosięta… konięta?

                                                                                                       M. Strękowska-Zaremba

  Olek, Ada i dziadkowie odwiedzili ciocię Anielę. Ciocia mieszka na wsi, daleko od miasta. Ma tam własne gospodarstwo. Olek był kiedyś u cioci i zaprzyjaźnił się ze źrebakiem. Nie mógł się doczekać, kiedy zobaczy go ponownie. Ada jechała tam po raz pierwszy. Cieszyła się, że będzie mogła głaskać i karmić zwierzęta, które hoduje ciocia. Kiedy tylko stanęła na podwórku, wykrzyknęła: – Mogę pogłaskać owieczkę? Ciocia zatrzymała ją w ostatniej chwili. – Lepiej nie, to baran z twardymi rogami, nie lubi głaskania. Ada zrobiła krok w tył, ale już po chwili biegła przez podwórko. – Olek! Ciocia ma łabędzie! – piszczała zachwycona. – Oj, Ado, Ado, to nie łabędzie! To gęsi! Olek aż za brzuch się złapał. Gęsi rozbiegły się w cztery strony świata, za to gąsior wyciągnął długą szyję, zasyczał groźnie i złapał dziobem za sznurowadło u buta Ady. – Ty łobuzie, nie strasz mi gości – skarciła go ciocia. Wzięła Adę za rękę. – Chodźmy do kurnika. Zobaczysz kury i malutkie kurczęta. Jest też gęś z gąsiętami i kaczka z kaczętami. Będziesz mogła je głaskać bez problemów. Olek skrzywił się. Wolałby od razu pobiec do źrebaka. Dziadek musiał się tego domyślić, bo powiedział: – Ada pójdzie z ciocią, babcia odpocznie w domu po podróży, a my zajrzymy do stajni. Do koni i źrebaków. Kiedy po godzinie wszyscy wrócili do domu, dzieci zasypały babcię opowieściami o swoich przygodach. – Źrebak się do mnie uśmiechnął! Poznał mnie! Pokazał wszystkie zęby w uśmiechu i zawołał „I-haa!”. To na pewno znaczyło „dzień dobry”! – mówił uradowany Olek. – A mnie pocałowało prosię – chwaliła się Ada. Ciocia potwierdziła. Gdy Ada pogłaskała wszystkie dwadzieścia kurcząt, dziesięć gąsiąt i pięć kacząt, poszły do chlewni. „Tutaj są świnie z prosiętami”, uprzedziła ją ciocia. Wzięła jedno różowe prosię na ręce i podsunęła Adzie do pogłaskania. Prosię, niewiele myśląc, trąciło Adę noskiem w policzek i chrząknęło. Ada była zachwycona. Potem odwiedziła owce z owieczkami i barankami. Nie odważyła się jednak na ich pogłaskanie, chociaż ciocia zapewniała, że owcze dzieci, nawet te z małymi różkami, nie są groźne. Później, już razem z dziadkiem i Olkiem, poszli do obory, do krów i cieląt. Co się tam wydarzyło, tego dzieci nie opowiedziały. Zdradzę wam w tajemnicy, że jedna z krów pacnęła Adę ogonem w nos. – Nic nie mówicie o krowach? – zdziwiła się babcia. – Bo krowie ogony brzydko pachną – wyjaśniła Ada, krzywiąc się przy tym okropnie. – A wiesz, czego się dziś nauczyłam? – pospiesznie zmieniła temat. – Posłuchaj: dziecko kury to kurczątko, gęsi – gąsiątko, kaczki – kaczątko, świnki – prosiątko, konia – koniątko, a krowy – krowiątko – wyliczyła. Ciekawe, dlaczego ciocia, dziadkowie i Olek śmiali się długo i głośno.

Mam nadzieję, że wspólnie z Rodzicami odpowiecie na to pytanie.

Po przeczytaniu opowiadania zachęcam do rozmowy na temat jego treści, utrwalenie nazw zwierząt dorosłych i młodych.Teraz zapraszam na gimnastykę. Ciekawe propozycje ćwiczeń zawiera strona:

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/


Moi drodzy życzę miłej zabawy, zachęcam jednocześnie aby na ćwiczenia gimnastyczne znaleźć czas codziennie, 

bo wiadomo -  „Ruch to zdrowie”. 

Powodzenia, bądźcie zdrowi!

Pani Ela
17.04.2020


                     DZIEŃ DOBRY !       

   Dziś zaczynamy kolejny dzień przygody ze zwierzętami wiejskimi. Na początku chcę  zaproponować masażyk na dobry dzień i dobry humor.  Rodzice recytują wiersz, a dzieci wykonują gesty zgodne z jego treścią.

Żeby było nam wesoło- masujemy swoje czoło.

Raz i dwa, raz i dwa- każdy ładne czoło ma.

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.

Język w górę raz  i dwa- ładny język każdy ma.

Tu jest głowa, a tu uszy- trzeba swoje uszy ruszyć.

Raz i dwa, raz i dwa- dwoje uszu każdy ma.

Powiedz : mama, tata, lala i zaśpiewaj: la-la-la-la.

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.

Poklaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę  ,czoło.

Poszczyp lekko cała twarz i już dobry humor masz.

Teraz zapraszam do przeczytania wiersza i rozmowy na  jego temat.

" Na podwórku kolo bramy''

( Hanna Łochocka)

Na podwórku koło bramy

wiodą spory cztery mamy.

Każda woła, że jej dziecię

najładniejsze jest na świecie .

Mówi krowa: cielątko!

Mówi owca: jagniątko!

Mówi świnka: prosiątko!

A kobyłka: źrebiątko!

Lecz tymczasem dziatek czwórka

już wymknęła się z podwórka

i na łączce sobie hasa

w lewo, w prawo, hej hopsasa!

Podskakuje cielątko,

a tuż za nim jagniątko,

podryguje prosiaczek,

biega w kółko źrebaczek.

A z pobliskiej biegł zagrody

hałaśliwy kundel młody

i ogonem raźnie machał,

poszczekując: hau,hau,hau,hau.

Oj, umyka cielątko.

oj,umyka jagniątko,

oj,umyka źrebaczek,

a na końcu prosiaczek.

Spróbujcie porozmawiać na temat wiersza, odpowiedzcie na pytania:

 • Kto brał udział w rozmowie?
 • Kim były zwierzęta?
 • Jak nazywały się ich dzieci? 

 • Przeliczcie , ile było wszystkich zwierząt.

Czas na zabawę : " Tajemnicze pudełko''

Zabawa ta polega na wyciąganiu z pudełka i nazywaniu produktów pochodzenia zwierzęcego , od którego dany produkt pochodzi ( jajko, mleko, serek, wełna, piórko, itp);

Teraz trzeba się troszkę poruszać , wiec zapraszam na ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej

" W wiejskiej zagrodzie ''( B. Forma)

Nastał ranek z kurnika wychodzi domowe ptactwo - maszerujemy  naśladowanie odgłosów

- kury- ko,ko,ko

- indyki- gul,gul,gul

-kogut- kukuryku!

Nagle zatrzymują się , machają skrzydełkami- wykonywanie ruchów rękami.

Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno- wykonywanie skrętów szyi w prawo i w lewo.

Kogut wskoczył na płot- wykonywanie podskoków obunóż.

Gospodarz sypie ziarno- skłony w przód.

Idzie do obory . Wyprowadza konie,krowy na pastwisko- chodzenie na czworakach.

Zwierzęta ,żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek- przechodzą po szerokiej desce lub ławeczce.

Wszystkie zwierzęta się najadły. Odpoczywają ,rozglądając się- leżenie przodem , podparcie dłońmi podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej , patrzenie raz w jedną, a raz w drugą stronę.

Zapadają w drzemkę , leża na jednym boku , po chwili obracają się na drugi bok - przechodzą z leżenia na lewym boku do leżenia  na prawym boku.

Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory- chód na czworakach.

Na koniec  ćwiczenie rozluźniające - stanie w rozkroku , zwis tułowia i rąk.

Na zakończenie zabaw proponuję obejrzeć film edukacyjny " Szukam mamy''- nauka zwierząt, utrwalenie odgłosów wydawanych przez zwierzęta. Proszę kliknąć w poniższy link.

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c

                                                                                                                          Miłego dnia P. Ewa16.04.202

Drogie Dzieci ! 

Mam nadzieję, że wczorajsza wirtualna wycieczka do wiejskiej zagrody

 i spotkanie ze zwierzątkami sprawiły Wam wielką radość.

Dzisiaj proponuję Wam pracę plastyczną, ale najpierw zagadka:


W każdej wsi jest taki budzik,
który co dzień budzi ludzi.
Budzik chodzi, łapką grzebie.
Choć nie czesze się, ma grzebień.


Rozwiązanie zagadki chyba nie sprawiło Wam trudności.

Na podanej poniżej  stronie znajdziecie instruktaż do wykonania pracy plastycznej” Kolorowy kogucik" 

Kogut

można też skorzystać z innych propozycji prac plastycznych, które zawiera podana strona  

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta?start=176


Myślę,że taki własnoręcznie wykonany kolorowy kogucik może również Was budzić codziennie wesołym "Kukuryku!!!"

Kolejna dzisiejsza propozycja to zabawy z piosenką:

„Dziadek fajną farmę miał”

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

„Kaczuszki”

https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo

„Kurki trzy”

https://www.youtube.com/watch?v=i2-YUurj8jY

Serdecznie pozdrawiam, życzę miłej zabawy, dziękuję za wiadomości,pozdrowienia i zdjęcia. 

Bądźcie zdrowi i dbajcie o siebie! 

Pani Ela

Dzień dobry witam serdecznie! 

15.04.2020

     Mamy słoneczny ale chłodny poranek. Wczoraj pogoda była zmienna jak w przysłowiu 

" Kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy, trochę lata". Za nami Święta Wielkanocne, które niezmiennie kojarzą nam się z budzącą do życia przyrodą. 

Wiosna w zagrodzie to temat naszych najbliższych zajęć i zabaw. W tym tygodniu zapraszam do gospodarstwa, w którym poznamy żyjące tam zwierzęta, dowiemy się jaką rolę pełnią w naszym życiu.  Dzięki prezentacji multimedialnej na stronie:

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831  

odwiedzimy dzisiaj wiejską zagrodę. Z tym tematem związane są także treści zadań w naszych

książeczkach"Olek i Ada". Proszę zapoznać się ze stronami 62-71, powrócimy jeszcze też do stron 30 i 31

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf

Serdecznie pozdrawiam, życzę miłego dnia

Pani Ela


 


Witam Serdecznie kochane Dzieci, Drodzy Rodzice! 

14.04.2020

Minęły Święta Wielkanocne, którym w tym roku towarzyszyła piękna słoneczna pogoda. Wczoraj zgodnie z tradycją  "Lanego Poniedziałku" troszkę pokropiło. Słychać było nawet grzmoty, a to dobry znak, 

jak mówi przysłowie: " Grzmot w kwietniu, dobra nowina, już szron roślin nie pościna".

Mam nadzieję, że tegoroczne Święta upłynęły Wam w zdrowiu i radości. Dziękuję za wszystkie życzenia 

i wiadomości od Was, bądźmy dobrej myśli, że  niedługo spotkamy się w przedszkolu.


A teraz troszkę ruchu z wykorzystaniem wiosennej rymowanki:

Pobudka


Budzą się listeczki, (dziecko się przeciąga)
szemrzą warto rzeczki, (pokazuje ręką wijącą się rzekę – jak wąż i szumi)
śniegi roztopione, (dziecko powoli kuca i kładzie się płasko na dywanie)
w kałuże zmienione. (dziecko imituje skakanie w kałuży)
Jaskółeczka czarna (dziecko rozpościera ręce niczym skrzydła)
strzałą niebo szyje, (dziecko lata z rozłożonymi skrzydłami)
śpiewem wita wiosnę (dziecko nuci kiri kiri kiri)
gniazdko młodym wije. (dziecko rękami imituje wicie gniazda)
Motylek cytrynek (dziecko się kłania)
dziarską przybrał minę, (robi zawadiacką minę)
i w moje okienko (dziecko pokazuje w powietrzu kwadrat jako okno)
puka leciuteńko. (dziecko puka w okno)


    Następnie proponuje, aby powrócić  do minionych świątecznych, radosnych dni. Zachęcam dzieci do tego, aby wykonały obrazek na temat: jak minęły Święta w Waszych domach rodzinnych, co najbardziej utkwiło dzieciom w pamięci. Czekam na wiadomości i zdjęcia. 

 Na podanej poniżej  stronie zapraszam do zabawy w formie Quizu związanego z minionymi Świętami, który skierowany jest zarówno do dzieci jak i dorosłych.Pewnie świetnie poradzicie sobie z podaniem prawidłowych odpowiedzi. Trzymam kciuki! Powodzenia! 


 https://www.se.pl/rozrywka/quizy/quiz-swieta-wielkanocne-w-pelni-co-o-nich-wiesz-aa-Eb1N-JN2h-Q5eo.html?question=show_result#quiz-ab-6Pqz-tQ1s-boLW

Serdecznie  wszystkich pozdrawiam.

 Pani ElaA teraz kolejne zdjęcia, na których możemy podziwiać Waszą świetną zabawę, piękne prace plastyczne 

i czerpać radość z widoku Waszych uśmiechniętych buzi. Dziękuję Rodzicom za przesłane zdjęcia.  
               

Witam serdecznie kochane Grzybki, drodzy Rodzice!!!

Dziękuję serdecznie za wiadomości, życzenia świąteczne, zdjęcia, filmiki, dzięki którym mogę cieszyć się widokiem Waszych uśmiechniętych buzi oraz podziwiać Wasze wspaniałe pomysły na dobrą zabawę i piękne, artystyczne  prace. Nadesłane zdjęcia choć troszkę  zrekompensują nam dość długo trwającą rozłąkę.  Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się w przedszkolu. Poniżej prezentuję Wasze zdjęcia oraz link do filmiku przesłanego przez Mamusię Hani. Z niecierpliwością czekam na dalsze wiadomości. 


http://https://drive.google.com/file/d/1sCk3b_kgj7AydDioxXTAhvyaO4rdOSGJ/view?ts=5e847ead


Nasz żółwik też już mocno tęskni za przedszkolem, chociaż odpowiada mu codzienny pobyt w ogrodzie.Przesyłam serdeczne pozdrowienia, dbajcie o siebie i w najbliższym czasie zostańcie w domu.

Pani Ela
Witam serdecznie !!!

                                                                                                                              09.04.2020

        Z pewnością świąteczny nastrój rozgościł się w waszych domach na dobre. 

Świątecznym przygotowaniom towarzyszy piękna wiosenna pogoda. 

Życzę Wam abyście spędzili ten czas w radosnej i pełnej niespodzianek atmosferze.    O przygotowanym na Święta Wielkanocnym stole pięknie opowiada wierszyk, do którego przeczytania serdecznie zapraszam.  ,,Wielkanocny stół” 

      E. Skarżyńska         

... Palmy - pachną jak łąka

w samym środku lata.

Siada mama przy stole,

A przy mamie - tata.

I my.

Wiosna na nas

zza firanek zerka,

a pstrokate pisanki

chcą tańczyć oberka.

Wpuśćmy wiosnę.

Niech słońcem

zabłyśnie nad stołem

w wielkanocne świętowanie,

jak wiosna wesołe! ....


Kochane Dzieci, drodzy Rodzice!

Gdy nadejdą Święta,

niech nadzieja i radość

zastukają do Waszych drzwi,

a Wielkanoc przyniesie

pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.

Pani Ela


Kochane Grzybki, Kochani Rodzice!

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje,

bogaty zajączek uśmiechem czaruje.

Mały kurczaczek spełni marzenia

- wiary radości, miłości, spełnienia.

Tego z całego serca życzy wszystkim Pani Ewa.


! ....


DROGIE DZIECI, DRODZY RODZICE!

                                                                                                                                         08.04.2020

 Witam Was wszystkich bardzo cieplutko w ten wiosenny poranek.

Na początku naszej dzisiejszej przygody powitam Was  zabawa:

Wszyscy są ,witam Was

zaczynamy ,bo już czas,

jestem Ja, jesteś Ty

razem to jesteśmy My.

Dzisiejszą zabawę zaczniemy od masażyku relaksacyjnego (najpierw dzieci wykonajcie

go swoim rodzicom a potem rodzice dzieciom).

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie sobie śni:

Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach(uderzanie paluszkami- kropki)

Była też w paseczki( rysujemy paseczki)

I w wesołe krateczki( rysujemy krateczkę)

Ta w malutkie ślimaczki( rysujemy ślimaczki)

I żółciutkie kurczaczki( rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek)

Cii....wiosna, wiosna ach to Ty!( całymi dłońmi)

 Po chwili relaksu zapraszam dzieci wraz z rodzicami do rozwiązania zagadek wielkanocnych

1. Jak nazywają się jajka

- białe, żółte, ozdabiane na Wielkanoc darowane

( pisanki)

2. Potulne zwierzątko z cukru zrobione

Małą chorągiewką wdzięcznie ozdobione.

(baranek)

3. W ten świąteczny dzień

każdy z nas się śmieje.

A woda nie z nieba,

lecz z wiader się leje.

( lany poniedziałek)

4. Choć już Święta blisko

wiatr na dworze dmucha.

Na talerzu ,w domu

kiełkuje

( rzeżucha)

5. Na wielkanocnym stole

to ona króluje.

Polana słodkim lukrem

i gościom smakuje

(babka wielkanocna)

6. Wielkanocna zupa  

w niej kiełbasa pływa

Jest tam też jajeczko,

żółte jak słoneczko.

( żurek)

7. Długie uszy, mały ogon

bardzo jest nieśmiały

i z ogonkiem jak pomponik

przez zielone pola goni?

( zając wielkanocny)

8. Przeważnie jestem biały

i na stole leżę. Kładą na mnie

sztućce, stawiają talerze.

(obrus)

9. Nie miauczą, lecz kwitną,

białe albo szare. Znajdziesz je

na wierzbie ,gdy się kończy marzec.

(bazie)

10. Jak się nazywa skorupka od jajek,

co na Wielkanoc się przydaje?

( wydmuszka)

 Święta tu,tuż! . A my nie mamy pomysłu na dekorację stołu wielkanocnego.? Jajka możemy także wykorzystać właśnie do dekoracji naszego świątecznego stołu.

Poniżej podam pomysły na wykorzystanie jajek.https://www.mama-bloguje.com/zwierzatka-grzybek-jajek-dekoracje-wielkanocnego-stolu/

https://www.google.com/search?q=dekoracja+z+jajek+na+st%C3%B3l&client=firefox-b-d&tbm

http://www.twojediy.pl/dekoracje-wielkanocne-zrob-to-sam/

https://kobietamag.pl/20-pomyslow-dekoracja-stolu-na-wielkanoc/

                                                                                      Życzę wszystkim miłego dnia i pozdrawiam P.Ewa


Witam serdecznie!

07.04.2020

 Dzisiaj mamy kolejny piękny, wiosenny dzień, w którym zachęcam do założenia zielonego mini ogródka 

w Waszych domkach. 

                    Rzeżucha to nieodłączny element Świąt Wielkanocnych. Co roku, zazwyczaj na początki kwietnia zawsze przypominamy sobie o tej roślinie i zabieramy się do jej uprawy.

 Jak siać rzeżuchę?


1.Najtrudniej będzie obecnie kupić opakowanie rzeżuchy, ale jeśli się uda to piękny zielony dywanik ozdobi Wasz Wielkanocny stół.
2. Wybrać naczynie, w którym chcemy ją zasadzić. Jeżeli założyliśmy sobie, że rzeżucha będzie zdobić nasz świąteczny stół, może to być skorupka jajka, ozdobny półmisek lub salaterka.
3. Wyłożyć naczynie watą, ligniną, gazą i następnie zwilżyć je wodą
4. Na tak przygotowanym podłożu rozprowadzamy równomiernie nasiona
5. Codziennie przy pomocy zwilżacza spryskiwać nasiona wodą
6. Nasiona ustawiamy w jasnym i ciepłym miejscu


    Czas na dalsze wielkanocne dekoracje. Ciekawe pomysły na prace plastyczne związane z nadchodzącymi Świętami proponuje strona internetowa:

https://mamacarla.pl/12-pomyslow-ozdoby-wielkanocne-diy-dzieci/

Mam nadzieję,że skorzystacie z propozycji, z pewnością macie też własne pomysły. Czekam na wiadomości

W naszych książeczkach „Olek i Ada” pracujemy na  stronach 50-61.

Pozdrawiam i życzę miłej zabawy!!! 

Pani Ela

 

 

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice!!! 


06.04.2020

    Witam Was bardzo serdecznie w nowym  tygodniu, który przyniesie ze sobą przygotowania do pięknych, wiosennych, budzących nadzieję i życie Świąt Wielkanocnych. 

    Ze Świętami Wielkiej Nocy wiąże się wiele tradycji, które z pewnością kultywujecie w Waszych domach.

Niech w  Wielkanocny nastrój wprowadzi nas opowiadanie, którego treść zawiera strona:

„ Bajki Wielkanocnego Zajączka” 

https://kultura.onet.pl/fragmenty-ksiazek/bajki-wielkanocnego-zajaczka/m4ykts8


     Tradycyjnie w czasie Wielkanocnych przygotowań malujemy pisanki.Pisanki - piękna tradycja. 

    Tak jak nie wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia bez choinki, tak nie ma mowy o Wielkanocy, bez kolorowych jajek. Zajmują one honorowe miejsce, zarówno w koszyczku ze Święconką, jak i na wielkanocnym stole. 

    Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja zdobionego różnymi technikami. 

    Uroczyste śniadanie w Niedzielę Wielkanocną poprzedza dzielenie się poświęconym jajkiem, jest wyrazem przyjaźni i miłości.

W zależności od metody wybranej do  dekoracji kolorowe jajka noszą przeróżne nazwy:

·         Pisanki - do ich wykonania konieczny jest wosk i ostro zakończone narzędzie. Ostrzem nanosi się wosk na skorupkę, a później barwi się całe jajko.

·         Skrobanki, Drapanki - jajko jest najpierw barwione w jednym kolorze, a później wyskrobywany jest na nim wzór.

·         Kraszanki - jajka barwione na czerwono; symboliczny kolor. Podobno, gdy Maria Magdalena dowiedziała się o zmartwychwstaniu Jezusa, w domu znalazła wszystkie jajka czerwone. Obdarowała nimi Apostołów, dzieląc się nowiną. Jajka te miały następnie zamienić się w ptaki i odfrunąć do nieba na znak zmartwychwstania.

·         Malowanki - wielkanocne jajka malowane na jednolity kolor, inny niż czerwony.

·         Naklejanki - na skorupki nakleja się papierowe wycinanki.

·         Wyklejanki/Oklejanki - jajka zdobi się, tworząc na nich przeróżne wzory poprzez naklejanie traw, listków, kwiatków, papieru włóczki, itp.

·         Wydmuszki - najbardziej kruche ze wszystkich cudeniek. Z surowego jajka trzeba delikatnie wydmuchać zawartość, a później, jeszcze delikatniej, przyozdobić w dowolny sposób. O ile się nam nie potłuką, mogą sobie spokojnie czekać do następnych świąt i na pewno nie zabiją nas swoim zapachem.

    Kiedyś do  malowania pisanek używano wyłącznie barwników naturalnych. Soku z czerwonych buraków, (różowy, czerwony), łupin cebuli,(brązowy), kory dębu lub olchy, łupin włoskiego orzecha (czarny), kory z młodej jabłonki (żółtozłoty), wywaru z widlaka, młodej trawy, pokrzywy, szczypiorku (zielony) soku z jagód i owoców tarniny.

Dziś do kolorowania najczęściej używamy specjalnych farbek. Choć łupiny z cebuli nadal są bardzo popularne.

Coraz chętniej nalepiamy na jajka gotowe obrazki, specjalne kalkomanie. Dzieci do tworzenia swych arcydzieł używają zwykłych farb albo świecowych kredek. Co zrozumiałe, bardzo popularne jest wśród nich malowanie jajek mazakami.

(https://parenting.pl/pisanki)


Pomysły w ozdabianiu pisanek znajdziecie na stronie:

http://bystredziecko.pl/sposobow-kilka-na-pisanki-wielkanocne-plastyka/

Drogie Dzieci z pewnością włożycie w te prace całe Swoje Serduszka

Pozdrawiam i życzę miłej zabawy!

Pani ElaWitam serdecznie !!!

03.04.2020

Za oknem coraz głośniej śpiewają ptaszki, które chcą nam ogłosić że wiosna budzi się radośnie jak co roku. Dzisiejszy wiosenny dzień rozpocznijmy piosenką o powracającym do nas boćku.

Przywitajmy bociany słowami tej wesołej piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=hBrWJCFugRU

Kle, kle boćku, kle, kle.
Witaj nam bocianie.
Łąka ci szykuje,
łąka ci szykuje
żabki na śniadanie. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Usiądź na stodole.
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
gniazdo w starym kole. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Witamy cię radzi.
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
wiosnę nam prowadzisz. (bis)

Zapraszam również na ciekawy wywiad z bocianem na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw

Na zbliżającą się Niedzielę Palmową proponuje wykonanie kolorowej palmy, która jest nieodłącznym symbolem nadchodzących  Świąt Wielkanocnych.

Jeden z pomysłów wykonania palmy zawiera strona:

https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,4419b36.html

Można także wykonać Palmę według własnego projektu. 

Serdecznie pozdrawiam i zachęcam do zabawy

Pani Ela

Witam Was kochane Dzieci, drodzy Rodzice w kolejnym dniu naszej „zdalnej zabawy”!!!

2.04.2020

    Pewnie wszyscy już zatęsknili za  Przedszkolem, zabawki codziennie czekają na wspólną zabawę. Dziwią się, że ciągle muszą grzecznie siedzieć na półeczkach i w szufladach. Żółwik ma się dobrze, ale chętnie powróciłby z tych przymusowych wakacji, aby codziennie móc być z Wami.

    Wczoraj rozpoczął się nowy miesiąc, ciekawe czy komuś udało się zrobić psikusa najbliższym, zgodnie z tradycja prima-aprilis. Kwietniowe ciekawostki znajdziecie na stronie:

 http://miesiace.pl/kwiecien/

 Można tam znaleźć przedstawione w ciekawej i estetycznej formie wiadomości  o nazwie miesiąca, przysłowiach z nim związanych i wiele jeszcze różnych ciekawostek.     

    Podane daty obchodzonych w tym miesiącu imienin można wykorzystać do zabawy kształcącej słuch fonematyczny- dzielimy imiona na sylaby- klaszcząc, liczymy ilość sylab czyli klaśnięć, zastanawiamy się na jaką głoską zaczyna się podane imię, próbujemy wymienić wyraz rozpoczynający się na tę sama głoskę.

    Drogie Dzieci! Mam nadzieję, że potraficie wymienić już kilka nazw ptaków, które powróciły do nas, zwiastując wiosnę.

     Dzisiaj proponuję prace plastyczną- wykonanie kolorowych ptaszków, które mogą stanowić piękną dekorację, po zawieszeniu ich na wielkanocnym drzewku. Serdecznie zapraszam na stronę, na której znajdziecie instrukcję do pracy. Czekam z niecierpliwością  na wiadomości i  zdjęcia, abym mogła podziwiać Wasze wytwory. Powodzenia! Życzę miłej zabawy.

https://tipy.interia.pl/11938,78211,robienie-ptaszka-z-papieru-2.html

Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla całej naszej Grzybkowej Rodzinki. Proszę abyście dbali o zdrowie, życzę również cierpliwości w oczekiwaniu na dobre wieści, dzięki którym Wszyscy powrócimy na normalne tory naszej pracy i nauki. Czekam na wiadomości na poczcie elektronicznej. 


Pani Ela
Drogie Grzybki, Drodzy Rodzice!

01.04.2020r


   Witam Was bardzo, bardzo  serdecznie o poranku. Na dzisiejszy dzień przygotowałam dla Was kolejne zajęcie.

W takim okresie jaki jest obecnie, żeby nie dać się żadnym infekcjom ,ważne jest aby prawidłowo się odżywiać.

W związku z tym proponuję Wam zajęcie kulinarne. Czy jesteście już po śniadaniu?

Co powiecie na zdrowe, wiosenne i kolorowe kanapeczki? Do pracy zaproście Waszych rodziców bądź rodzeństwo.

Takie kolorowe kanapeczki na pewno będą kojarzyły się dzieciom z doskonała , frajdą i przyjemnością, a co ważne smakują najlepiej zrobione własnoręcznie.

Świeże warzywa dają mnóstwo cennych  dla naszego organizmu witamin.

Możecie także pobudzić własną wyobraźnie i wyczarować z kanapki np. kotka, myszkę. Zobaczcie sami co można zrobić z kanapeczek.

W linku który Wam prześle poniżej znajdziecie propozycję różnych kanapek.https://www.ofeminin.pl/dziecko/mam-dziecko/kolorowe-kanapki-dla-dzieci-top-7-przepisow-na-kanapkowe-cuda/tcxs5y6

https://akademia.pwn.pl/view/aa1ae34a-2ef0-36c6-8005-d61ed51f9605/36691/Zdrowy%20przedszkolak_Kanapki_przepis%20obrazkowy.pdf

Oczywiście podzielcie się z nami pomysłami na pyszne kanapeczki, wysyłając zdjęcia na e-mail.

SMACZNEGO!

Pamiętajcie !!! Przed zabraniem się do pracy nie zapomnijcie umyć rączek, to jest bardzo, bardzo ważne.

                                                                       Życzę Wam wszystkim udanego kolorowego dnia. Pozdrawiam P.Ewa

          Witam serdecznie i zapraszam do zabawy!

                                                                                                                                                31.03.2020


Proszę Rodziców o przeczytanie dzieciom opowiadania oraz krótką analizę jego treści.

Co słychać, panie Bocianie? – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Ptaki

    Zadzwoniła babcia, ta, która mieszka pod miastem, na wsi, i powiedziała, że upiekła ulubione ciasteczka Ady. – Przyjedziecie do nas? – zapytała. – No pewnie! – zapewniła Ada i dotąd namawiała rodziców, aż się zgodzili na wspólny wyjazd. – Gdzie ciasteczka? – zapytała, gdy tylko zobaczyła babcię. Olek nie był smakoszem ciasteczek, za to lubił towarzystwo dziadka. Odnalazł go w sadzie obok domu. Dziadek obserwował niebo przez lornetkę. Olek zadarł głowę. W oddali zobaczył jakieś drobne punkciki. – Bociany wracają. Co za widok! – dziadek uśmiechnął się promiennie. – Naprawdę?! – Olek rzucił się biegiem do samochodu po swoją lornetkę. Po chwili był już z powrotem. – Zdążyłem?! Jeszcze je widać?! – pytał zdyszany. Trzeba wam wiedzieć, że lornetki przybliżają i powiększają obraz, więc widok był niezwykły. Olek tak bardzo zagapił się w niebo, że nawet nie zauważył Ady, która przybiegła za nim z własną malutką lornetką. Patrzył na szybujące po niebie bociany. Widział ich rozłożone skrzydła, długie, wyciągnięte szyje, 117 czerwone dzioby, a gdy poprawił ostrość, zobaczył nawet pojedyncze pióra w ogonach. Ptaki prawie nie poruszały skrzydłami, a jednak sunęły po niebie jak papierowe samoloty albo małe szybowce niesione wiatrem. – Też chciałbym tak latać. Szkoda, że nie mam skrzydeł – westchnął. Dziadek się uśmiechnął. – Ptaki mogą latać nie tylko dzięki skrzydłom. Ich waga też jest ważna. Są lżejsze niż my, bo mają lekkie dzioby i nieduże głowy. No i nie posiadają zębów, żeby mniej ważyć. Na niebie było tłoczno jak na autostradzie. Nie tylko bociany wracały do domu na wiosnę. Leciały szpaki, pliszki i zięby. Jedne zawzięcie trzepotały skrzydełkami, inne machały nimi tylko od czasu do czasu. – Mógłbym na nie patrzeć bez końca. Żałuję, że tak późno poświęciłem się obserwowaniu przyrody. Wierzcie mi, że jest to wyjątkowa przyjemność – mówił dziadek. – Nawet nie wiecie, co wyprawiają zwierzęta, gdy sądzą, że nikt ich nie widzi. Takich zabaw, psot i tańców nigdzie indziej nie zobaczycie. Olka najbardziej zainteresowały zwierzęce psoty. – Pokażesz nam te psoty? – spytał. – Oczywiście, wybierzemy się do lasu jutro z samego rana. Babcia pomoże nam przygotować kanapki i termos z ciepłą herbatą. Zabierzemy też mapę terenu i to, co najważniejsze dla obserwatorów przyrody... – dziadek spojrzał pytająco na wnuki. – Ciasteczka! – wykrzyknęła Ada. Olek popatrzył na siostrę z politowaniem. – Lornetki – poprawił ją. Ich głosy wywabiły z domu tatę. Spojrzał w niebo na szybujące ptaki i westchnął, podobnie jak wcześniej Olek: – Chciałbym latać jak ptaki. – Lepiej nie. Musiałbyś wyrwać wszystkie zęby, a i tak byłbyś za ciężki – mądrze zauważył Olek. – Głowę też masz za dużą – dodała Ada. – Nie mówiąc o braku skrzydeł – dorzucił rozbawiony dziadek.

    Proponuję wykonanie pracy plastycznej zgodnie  aktualną tematyką. Z pewnością powstaną piękne  obrazy, którymi proszę się pochwalić. Opis znajdziecie Państwo na stronie:

http://kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com/2016/03/bocian-origami-z-ko-i-koeczek.html

Serdecznie pozdrawiam, bądźcie zdrowi!!!

Pani Ela
      Kochane Dzieci, drodzy Rodzice!

                                                                                                                                                                30 marca 2020

    Serdecznie witam w nowym tygodniu. Przygotowałam kolejne propozycje zabaw, przy okazji których wzbogacicie Wasze wiadomości i umiejętności. W tym tygodniu opowiemy sobie o powracających z ciepłych krajów ptakach.

    Proszę Rodziców o kontakt i ewentualną prezentację  waszej aktywności czy to w formie zdjęć, filmików, wiadomości, skanów prac plastycznych przesyłanych na moją pocztę. 

Dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy już nawiązali ze mną kontakt.   

     Dziś mamy poniedziałek, zachęcam do utrwalenia nazw dni tygodnia, do wspólnej zabawy można  wykorzystać wierszyk Jana Brzechwy

„Tydzień”

Tydzień dzieci miał siedmioro:

- Niech się tutaj wszystkie zbiorą!

Ale przecież nie tak łatwo

Radzić sobie z liczną dziatwą:

Poniedziałek już od wtorku

Poszukuje kota w worku.

Wtorek środę wziął pod brodę:

- Chodźmy sitkiem czerpać wodę.

Czwartek w górze igłą grzebie

I zaszywa dziury w niebie.

Chcieli pracę skończyć w piątek,

A to ledwie był początek.

Zamyśliła się sobota: -

Toż dopiero jest robota!

Poszli razem do niedzieli,

Tam porządnie odpoczęli.

Tydzień drapie się w przedziałek:

- No, a gdzie jest poniedziałek?

Poniedziałek już od wtorku Poszukuje kota w worku... I tak dalej...


    Przylatujące do nas z ciepłych krajów ptaki są  nieodłącznym elementem budzącej się do życia wiosennej przyrody. Nazwy skrzydlatych zwiastunów wiosny poznamy w tym tygodniu. W naszych książeczkach znajdziemy ilustracje i zadania związane z tą tematyką.

 Proszę o zapoznanie dzieci ze stronami 33-49 ( rzeczywiste numery na stronach książeczek, nie w prezentacji).


https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf

Ciekawe opracowania tematu znajdziecie Państwo także na stronach internetowych, do odwiedzenia których serdecznie zachęcam.

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html

https://www.otop.org.pl/uploads/media/ptasie_zabawy_calosc_maly.pdf


Drogie Dzieci, drodzy Rodzice zadbajmy również o odrobinę ruchu, zapraszam na stronę „ Wygibasy z naszej klasy”- propozycje prostych ćwiczeń gimnastycznych przy muzyce. Serdecznie zachęcam do wspólnej zabawy

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

Na koniec proponuję ćwiczenia  z „ leniwą ósemką”- kształt możemy kreślić jedną ręką ,następnie drugą i obiema, możemy kreślić nogą, wodzić wzrokiem, przebiec po torze  w kształcie „leniwej ósemki”.

 Serdecznie wszystkich pozdrawiam czekam na wiadomości i życzę miłej zabawy. 

W przyszłym tygodniu przyjdzie czas na wielkanocne dekoracje, już dzisiaj proponuje zbieranie "wydmuszek". 

Dbajcie o zdrowie i mimo zachęcającej pogody pozostańcie w domach!!!

Wasza Pani Ela

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice!!!

27.03.2020

    

    Mija kolejny tydzień spędzony w rodzinnym gronie.. Sytuacja rozwija się dynamicznie dlatego proszę o dalsze pozostawanie w domach i zastosowanie wszelkich środków ostrożności, abyśmy niedługo mogli się spotkać w przedszkolu i wspólnie zaśpiewać o tym , że „Pani wita nas przed salą i z uśmiechem drzwi otwiera”, jak w piosence, której uczyliśmy się na początku roku szkolnego. Niestety nie mogę podać melodii ale dzieci dobrze ja znają i może zechcą ją Państwu zaprezentować.

Do przedszkola idzie Wrzesień,

Żeby zostać przedszkolakiem,

A za Wrześniem biegną dzieci:

Czekaj na nas, nie bądź taki!

Maszerują razem z dziećmi,

Ręka w rękę, noga w nogę,

Wszystkim w koło opowiada:

Przedszkolakiem zostać mogę!

Ref. Do przedszkola, do przedszkola

Do zabawek i książeczek,

Do piosenek i wierszyków,

Tu przyjaciół tez znajdziecie.

Do przedszkola, do przedszkola

Do zabawek i książeczek,

Do piosenek i wierszyków,

Tu przyjaciół tez znajdziecie.

Pani wita ich przed salą,

I z uśmiechem drzwi otwiera.

W samą porę, miły Wrześniu,

Już zostaniesz z nami teraz.

Mam swój znaczek, szafkę w szatni

I humorek doskonały,

Zna trzy słowa czarodziejskie,

Z każdej cieszy się pochwały.

Ref. Do przedszkola, do przedszkola …

    Moja dzisiejsza propozycja to zabawa z „ leniwą ósemką” w ramach zajęć z kinezjologii edukacyjnej. Ósemkę proponuje wydrukować lub narysować można wodzić we wskazanym kierunku od środka w lewo w górę, najpierw ręką dominującą , następnie drugą  ręką i obiema, wtedy ręce spotykają się na linii środka.

Zaczynamy od  środka ( żółty punkt), kierunki wskazują strzałki.                                               


 


 
             


 
Używam sprawniejszej ręki,

aby kreślić nią ósemki.

Potem ręka sprawna mniej,

a na końcu ręce dwie.


                                                     


Gimnastyka Mózgu, czyli Zabawa Z Leniwymi Ósemkami

Kształt nieskończoności, czyli tzw. "leniwa ósemka", wspaniale stymuluje obszary w mózgu odpowiedzialne za koncentrację i uwagę, dlatego wykorzystujemy ten kształt do utrwalania wierszyków, piosenek, doskonalenia umiejętności skupienia uwagi. Wodząc palcami po śladzie nieskończoności, jednocześnie rytmicznie recytujemy wiersze, bądź śpiewamy piosenki.
    To także wspaniała zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo - ruchową!

Wykorzystując leniwa ósemkę możemy rysować motyla , zajączka, kwiaty itp.

Dr Paul Dennison jest twórcą kinezjologii edukacyjnej. Jest to prosta i skuteczna metoda wspomagająca naturalny rozwój każdego nas. Jest wskazana i skuteczna zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Zachęcam Rodziców do zapoznania się z metodą kinezjologii edukacyjnej na stronie, na której znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące tej metody oraz ćwiczeń,  do wykorzystania.

www.fizjoterapeutom.pl › files › metoda_dennisona


Przed nami weekend proponuje zajęcia plastyczne – bukiet bazi wykonany przy minimum materiałów a praca  bardzo ładna - opis techniki na stronie:


https://ekodziecko.com/bazie


Serdecznie pozdrawiam, życzę zdrowia i wielu pomysłów na wspólne spędzanie wolnego czasu.

Pani Ela
                                   

Witajcie Moi Mili!!!

Na pewno trudno już Wam usiedzieć na miejscu, niestety musimy się nastawić na kolejne dni pobytu w czterech ścianach Waszych domków. Aby troszkę się rozruszać proponuję ćwiczenia z wykorzystaniem wierszyka:

Gimnastyka to podstawa
dla nas dzieci dobra sprawa.
Ręce w górę, w przód i w bok,
skłon do przodu, przysiad, skok.
Marsz do koła, gra muzyka
i skończona gimnastyka”.

Wierszyk jest krótki można nauczyć się go na pamięć.

 Następnie proponuję wierszyk, który ułatwi nam zapamiętywanie prawej i lewej strony.  Będzie to pewnie świetna zabawa nie tylko dla Was ale i dla Rodziców:

Lewa ręka, prawa ręka

W środę wpadła mi do ucha kolorowa, śmieszna mucha.

Ach, gdzie ty jesteś, śmieszna mucho?

Chwytam prawą ręką moje lewe ucho!

Ach, gdzie ty jesteś, mała mucho?

Chwytam lewą ręką moje prawe ucho!

W czwartek myszka z lampy spadła i na ręce mi usiadła.

Ale ja myszki się nie zlęknę - chwytam prawą ręką moją lewą rękę!

 Wcale tej myszki się nie zlęknę - chwytam lewą ręką moją prawą rękę!

A w deszczowy piątek rano słoń mnie złapał za kolano.

Słonia za trąbę złapię prędko, gdy prawe kolano chwycę lewą ręką!

Słonia za trąbę złapię prędko, gdy lewe kolano chwycę prawą ręką!

W środę wpadła ci do ucha kolorowa, śmieszna mucha.

Ach, gdzie ty jesteś, śmieszna mucho? Chwytam prawą ręką twoje lewe ucho!

Ach, gdzie ty jesteś, mała mucho? Chwytam lewą ręką twoje prawe uch

W czwartek myszka z lampy spadła i na ręce ci usiadła.

 Ale ja myszki się nie zlęknę - chwytam prawą ręką twoją lewą rękę!

Wcale tej myszki się nie zlęknę - chwytam lewą ręką twoją prawą rękę!

 A w deszczowy piątek rano słoń cię złapał za kolano.

Słonia za trąbę złapię prędko, twe prawe kolano chwycę lewą ręką!

Słonia za trąbę złapię prędko, twe lewe kolano chwycę prawą ręką!

Małgorzata Strzałkowska

Przy utworze „ Dziesięć piłek” utrwalimy liczenie do 10 oraz liczebniki

porządkowe czyli określenia pierwszy, drugi itd. Do wierszyka proponuje wykonać ilustrację według instrukcji w nim zawartej: rysujemy piłki w podanych w wierszyku wzorach.

"Dziesięć piłek" - Łada - Grodzicka Anna
 Kup mi tato piłkę
 prosi Krzyś.
 Dobrze synku, chodź do sklepu
 - kupimy ją dziś.
 W sklepie bardzo trudny wybór,
 - tyle piłek jest...
 A co jedna to ładniejsza...
 Na pierwszej jest pies,
 na drugiej kaczki,
 na trzeciej szlaczki,
 czwarta jest w kratki.
 A piąta w kwiatki.
 Szósta ma kółka,
 na siódmej mknie jaskółka,
 ósma ma wiatraki,
 a dziewiąta ptaki.
 Na największej dziesiątej jest miś,
 właśnie tę wybrał Krzyś.

Podczas rysowania nie zapomnijcie, że dziesiąta piłka jest największa.

Podaję również link do strony, z której możecie Państwo skorzystać w celu ćwiczenia sprawności grafomotorycznej. Można tam znaleźć ciekawe propozycje. Wśród nich zgodnie z tematyką możemy połączyć kropki w kartach pracy:  „Kwiaty” lub „Wiosna”.  W zakładce szlaczki dla dzieci proszę wybrać te dla przedszkolaków.

 http://bystredziecko.pl/grafomotoryka-rysowe-po-sladzie/ani


W nawiązaniu do przerobionej w lutym tematyki o kosmosie zachęcam wszystkie Dzieci i Rodziców do obserwacji nieba. Od strony zachodniej– najjaśniej świecący punkt na niebie to  planeta Wenus. Jest widoczna szczególnie w ostatnim tygodniu marca, czyli mamy jeszcze szansę ją obserwować.

Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wszystkie wiadomości i pozdrowienia.

Pani Ela                                 
                                                                 Serdecznie witam!!!

Wiosenne słoneczko radośnie zagląda nam do okien. Życzę Wam i sobie z całego serca. aby słoneczne promyki rozjaśniały nasze myśli i dawały nam codziennie nadzieję, że wszystko wkrótce wróci do normy. 

Drodzy Rodzice podaję mój adres mailowy za pomocą którego możecie się Państwo ze mną kontaktować:           

elakrzywon@onet.pl

Dzisiaj proponuję kilka zagadek związanych z wiosną, której oznaki na razie możemy tylko obserwować zza okna. Proponuję, aby narysować rozwiązania zagadek. Prace proszę przechowywać, abyśmy  w przedszkolu mogli je wspólnie podziwiać. Proszę również Rodziców aby zwracać uwagę na prawidłowe trzymanie kredki, niech rysunki zawierają jak najwięcej szczegółów.


Wiosenna zgaduj- zgadula


W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima. Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem, z pięknem kwiatów, z ptaków śpiewem.

  

 Mówią – że w nim jak w garncu, nieustanna zmiana. Słońce grzeje w południe, mrozek szczypie z rana, a do tego jeszcze przelatują deszcze.

 


 Ten kwiatek pod śniegiem się rodzi
Daje ludziom znak, że wiosna nadchodzi.


Żółte są jak kaczki, lubią rosnąć w wodzie
Ale nigdy tych kwiatków nie spotkasz w ogrodzie.

Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka
Na drzewie rosną, gdy zima ucieka.

Brodzi po łące czerwonymi nóżkami
Nigdy się nie przyjaźni z zielonymi żabkami.

Kukaniem nas do lasu zaprasza
Że wiosna już przyszła wszystkim ogłasza.

 

Wiosną na drzewie się zieleni, ale opada na jesieni.


Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta, a tylko kukułka, o tym nie pamięta?


Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo „pan” w nazwie ukrywa?


Kolorowe i pachnące, czy w ogrodzie, czy na łące, zawsze chętnie je zbieramy na bukiecik dla swej mamy.


Serdecznie Pozdrawiam

       Pani Ela  

  

 

 

 

Witam serdecznie!!!

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci!!!

Jak już wszystkim wiadomo, przerwa w zajęciach i zabawach w naszej przedszkolnej rodzince znacznie się wydłużyła. Mam nadzieję, że wszyscy są zdrowi, czego z całego serca  życzę.

Uwaga!!! Ważna informacja dotycząca pracy w książeczkach Olek i Ada. Podtrzymuję swoją decyzję, że książeczki zostają w przedszkolu do Świąt Wielkanocnych. Wszystkie zaległości zostaną  nadrobione po powrocie. Proszę się nie martwić. Na dzień dzisiejszy nie widzę powodu, abyście musieli wychodzić z domów, sytuacja dynamicznie się rozwija. Zdrowie wszystkich jest najważniejsze.

Proszę teraz o dokładne przeczytanie mojej propozycji. Poniżej podam Państwu link na którym znajdziecie całą 4 część książeczki Olek i Ada. Proponuję, aby dzieci zapoznały się ze stronami, które mieliśmy przerobić w danym tygodniu tzn. w tym tygodniu (23-28 marca) strony 24-37, ograniczamy się do podanych stron w danym tygodniu, nie przerabiamy od razu wszystkich. Można zapoznać dzieci z poleceniami, opowiedzieć co dzieje się na obrazku, odtworzyć proponowane szlaczki na zwykłej kartce papieru, porozmawiać na temat treści zawartej na  danej stronie. Zadania można przeanalizować wirtualnie, a fizycznie wykonamy je po powrocie do przedszkola. Nie ma potrzeby drukowania stron, chyba że macie Państwo taką wolę.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf

    Taka jest moja propozycja na dzisiaj. W kolejnych dniach będą pojawiały się dalsze propozycje, z których będzie można skorzystać.

    W trakcie pobytu dzieci w domach proszę abyście zwrócili Państwo uwagę na kulturę spożywania posiłków.prawidłowe trzymanie łyżki, widelca , dzieci powinny być w tym zakresie samodzielne, nadal zachęcajcie dzieci do spożywania całych porcji i zdrowego odżywiania się.

    Bardzo proszę również o rozwijanie motoryki małej tzn. wszelkie zabawy manualne przygotowujące rękę dominującą do pisania. Zadbajcie Państwo o systematyczne zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne ( rysowanie, wycinanie, lepienie).

Serdecznie jeszcze raz wszystkich pozdrawiam, mam nadzieję że sytuacja pozwoli nam na jak najszybsze spotkanie. Pamiętajmy o   stosowaniu się do zaleceń, a przede wszystkim zostańmy w domach, ograniczając tym samym możliwość rozprzestrzeniania się choroby, która okazuje się jest niezwykle niebezpieczna.

                                                                                                            Z pozdrowieniami 

                                                                                                               Wasza Pani Ela